ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองโพธิ์ จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย2 (กรบ) : 11000000-4111

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

คุณพิพัฒน์ อ่อนละมุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองโพธิ์ เป็นคลองระบายน้ำสำคัญในเขตทวีวัฒนา รับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์และรับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองควาย คลองบางระมาด คลองชักพระ คลองบางกอกน้อย ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนใหญ่คลองโพธิ์เป็นคลองธรรมชาติมีประตูระบายน้ำและเขื่อนริมคลองยังไม่ตลอดแนวคลอง ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและถูกถมดินรวมถึงรุกล้ำจากประชาชนริมคลอง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่และป้องกันการรุกล้ำคลองจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนริมคลองตลอดแนวคลองโพธิ์และพัฒนาให้มีความสามารถเป็นคลองระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ควรก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพื้นที่ในการจัดการน้ำได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (2556 – 2575)

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วม 2.2 เพื่อป้องกันการรุกล้ำคลองบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

3.1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 2,๕๐๐ เมตร 3.2. ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 2,500 เมตร 3.3 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน ๕2 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-21)

0.00

21/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-08-25)

0.00

25/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-29)

0.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-06-08)

0.00

8/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-21)

0.00

21/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-23)

0.00

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-23)

0.00

23/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-02-07)

0.00

7/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่ได้รับงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่ได้รับงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-30)

0.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่ได้รับงบประมาณ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0801

ตัวชี้วัด : ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 240.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 88.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
41.78

100 / 100
3
83.81

100 / 100
4
88.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **