ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สัมมนาและดูงานด้านการจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาบุคลากร (สก.สนน.) : 11000000-4119

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกษิเดช สอนพิทักษ์ โทร.2215

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานสนับสนุนของสำนักการระบายน้ำเพื่อให้การทำงานในหน้าที่หลักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ และลูกจ้างให้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพและส่งผลให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งเอเชีย การสัมมนาดูงานช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ศึกษาจากประสบการณ์ตรง ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำไปเปรียบเทียบ และปรับใช้ เพื่อให้เกิดแนวคิดหรือแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งสร้างวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจัดทำโครงการสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล (Smart Office)

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร ให้มีแนวคิดที่กว้างไกล 2. เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสังกัดสำนักการระบายน้ำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการระดับอำนวยการ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา จำนวน 55 คน 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-31)

90.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างประเมินผลการดำเนินการตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมหารือจัดทำโครงการ หลักสูตร แนวทางการจัดสัมมนา และศึกษาดูงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานงานสถานที่และวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดทำฎีกาเงินยืมทดรองราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมเอกสารและวัสดุในการจัดสัมมนา และศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการสัมมนา และศึกษาดูงานด้วยวิธีบรรยายให้ความรู้
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4119

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4119

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.73

100 / 100
2
73.23

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **