ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท 71 (กรท.) : 11000000-4154

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสัญญา ภู่เจนจบ, 0868857889

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ถนนสุขุมวิท 71 และเป็นจุดเฝ้าระวังของสำนักการระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมักเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ เนื่องจากมีระดับต่ำและไม่มีพื้นที่ชะลอน้ำ จะใช้บ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 สูบระบายลงคลองแสนแสบบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71 เดิมมีขนาด 4.00 ลบ.ม./วินาที เป็นบ่อสูบน้ำที่ใช้มานานมีสภาพทรุดโทรมและกำลังสูบไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนสุขุมวิท 71

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-25)

10.00

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครง