ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลองเพรสซิเดนท์คอนโดฯ (สพน.) (งบ 63) (ก.3) : 11000000-4179

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

แนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลองเพรสซิเดนท์คอนโดฯ สำนักการระบายน้ำได้ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ความยาวประมาณ 430 เมตร แล้วเสร็จมาเป็น ระยะเวลานานปัจจุบันคลองบางกอกน้อยมีเรือท่องเที่ยวสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดคลื่นน้ำกระแทกแผงกันดิน ค.ส.ล. แตกชำรุดเสียหาย และคลองบางกอกน้อยมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งสองฝั่ง จึงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากและเกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าเขื่อนให้ลึกมากขึ้น ทำให้น้ำจากคลองบางกอกน้อยสามารถไหลลอดใต้แผงกันดิน ค.ส.ล. เป็นสาเหตุให้เกิดดินถมหลังเขื่อนทรุดตัวและเกิดการรั่วซึม ทำให้ชุมชน ช่วงบริเวณดังกล่าว ต้องประสบปัญหาน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึมเข้าพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สร้างความเดือดร้อนในช่วงน้ำเหนือไหลหลากเป็นประจำทุกปี สำนักการระบายน้ำ ต้องใช้มาตรการชั่วคราว โดยใช้แรงงานคนนำกระสอบทรายอุดรอยรั่วซึมเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวประกอบกับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำลดลง ดังนั้นสำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลองเพรสซิเดนท์คอนโดฯ โดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเขื่อนรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่นเพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำในคลองบางกอกน้อยรั่วซึม ป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนด้านหลังเขื่อน พื้นที่เขตบางกอกน้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ 430 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-25)

10.00

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-28)

10.00

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-26)

10.00

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-24)

10.00

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4179

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4179

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0798

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพธ์) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ...ของพื้นที่ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ...ของพื้นที่ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ...ของพื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **