ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนนราษฎร์บูรณะ (สพน.) (งบ 63) (ก.3) : 11000000-4183

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายปวินท์สวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองแจงร้อน ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยประชาอุทิศ 17 มีความยาวประมาณ 2,550 ม. ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลักในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ปัจจุบันคลองแจงร้อน มีสภาพตื้นเขิน ทำให้การระบายน้ำในคลองแจงร้อนเป็นไปด้วยความล่าช้าไหลได้ไม่สะดวก ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับการระบายน้ำ ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำนักการระบายน้ำ จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน ถึงถนนราษฎร์บูรณะ เพื่อให้การระบายน้ำในคลองแจงร้อนสามารถไหลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแจงร้อนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจงร้อน ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อนถึงถนนราษฎร์บูรณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองแจงร้อนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

- ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ชนิดสมอยึดด้านหลังตรง ความยาวประมาณ 900 เมตร - งานก่อสร้างพื้นดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ใต้สะพาน จำนวน 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-25)

10.00

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-28)

10.00

28/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-26)

10.00

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-24)

10.00

24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4183

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4183

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0802

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...นาที : 150.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...นาที : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
38.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **