ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 55 ถึงคลองสองห้อง) (สพน.) (งบ 63) (ก.1) : 11000000-4209

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายวิศิษฎ์ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์ (0818159787)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันบึงหนองบอนทำหน้าที่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ (แก้มลิง) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และสำนักการระบายน้ำ ได้รับงบประมาณประจำปี 2558-2563 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรองรับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและชุมชนเมืองที่ขยายอย่างรวดเร็วในพื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตพระโขนงและพื้นที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่อิทธิพล 85 ตร.กม. โดยเร่งระบายน้ำออกจากบึงหนองบอนและอาคารรับน้ำต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา กำหนดแล้วเสร็จเดือน ธันวาคม 2562 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบคลองส่งน้ำเข้าบึงหนองบอนควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ซึ่งหากไม่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จะไม่สามารถลำเลียงน้ำเข้าบึงหนองบอนเพื่อลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 55 ถึงคลองสองห้อง

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 55 ถึงคลองสองห้อง

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการความยาวประมาณ 2,860 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-24)

10.00

24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-24)

10.00

24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-24)

10.00

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-25)

10.00

25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-22)

10.00

22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-23)

10.00

23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-26)

10.00

26/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0801

ตัวชี้วัด : ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 240.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 88.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.21

100 / 100
2
41.78

100 / 100
3
83.81

100 / 100
4
88.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **