ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (สจน) : 11000000-4211

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี พร้อมออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันบนพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณริมคลองวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ตามขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองต่างๆ ในพื้นที่เขตดังกล่าวรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดีขึ้น จึงดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นตลอดจนบูรณาการการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะในพื้นที่โครงการอีกด้วย

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่พื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-15)

10.00

15/09/2563 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-05-28)

5.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-04-28)

5.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0804

ตัวชี้วัด : ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียรวมมีขีด ความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง (ร้อยละของปริมาณน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด, ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการ บาบัดน้าเสีย) (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 45.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.7200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.44

100 / 100
2
43.72

100 / 100
3
43.72

100 / 100
4
43.72

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **