ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ : 14000000-2659

สํานักการคลัง : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

กองรายได้ 1621

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี โดยกองรายได้ สำนักการคลัง ทำหน้าที่ในการเร่งรัด ตรวจสอบ และกำหนดแนวทางดำเนินการจัดเก็บให้แต่ละสำนักงานเขตใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร การวางนโยบาย กำกับ ดูแล ควบคุม การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บภาษี มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย หนังสือสั่งการและ วิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ จึงต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สามารถบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานจัดเก็บรายได้ ของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งภาษีต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครมีหน้าที่จัดเก็บและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานจัดเก็บรายได้ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการประเมินและการตรวจสอบเร่งรัดจัดเก็บภาษี ดังนั้นเห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา แก่บุคคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บริหารงานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต และบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเร่งรัดจัดเก็บภาษีของกองรายได้ สำนักการคลัง เพื่อให้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถบริหารงาน และควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ รวมทั้งให้มีการระดมความคิดเห็น และเพิ่มวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 2. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 คน ดังนี้ 1. ข้าราชการที่บริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษสังกัดฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต และกองรายได้ สำนักการคลัง จำนวน 130 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน ดังนี้ 1. ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการสำนักการคลัง) จำนวน 1 คน 2. ผู้อำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการกองรายได้) จำนวน 1 คน 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 15 คน 4. วิทยากรภาคเอกชน จำนวน 3 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-18)

50.00

18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวจากหัวหน้าหัวหน่วยงาน (สำนักการคลัง) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1302/913 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการคลังได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวจากหัวหน้าหัวหน่วยงาน (สำนักการคลัง) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1302/913 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการคลังได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ตามกำหนดการเดิมของโครงการจะจัดสัมมนาฯ ในวันที่ 7- 8 พ.ค. 2563 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID – 19) อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด การจัดโครงการสัมมนาฯ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้เลื่อนการจัดสัมมนาฯ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น แต่ทั้งนี้ในเดือนมีนาคมยังคงดำเนินการในขั้นตอน 1.รวบรวมรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารงานจัดเก็บรายได้ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นข้อมูล 2.จัดทำหนังสือแจ้งวิทยากรในการเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาฯ 3.ประสานโรงแรมเพื่อยกเลิกการสำรองห้องสัมมนาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือขออนุมัติเงินงวด 2.จัดทำและส่งหนังสือแจ้งให้สำนักเขตและส่วนราชการในกองรายได้จัดส่งรายชื่อเข้าร่วมสัมมนาฯ 3.ติดต่อประสานงานโรงแรมเพื่อดำเนินการในเรื่องสถานที่จัดอบรมสัมมนาฯ 4.พิจารณากำหนดวันสัมมนาฯ 5. พิจารณาจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ 6. จัดทำหนังสือขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การศึกษาข้อมูลโครงการ 2. พิจารณาสถานที่จัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การศึกษาข้อมูลโครงการ 2. พิจารณาสถานที่จัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :/-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นวิทยากรในการสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พิจารณาสถานที่จัดสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามและประเมินผลการสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2659

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2659

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0839

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **