รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 : 1400-0839

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00
100.0000
100 / 100
2
14.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดหลักสูตรและขั้นตอนการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือนำเรียนปลัด กทม. ที่ กท 1304/2657 ลงวันที่ 29 พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ตามโครงการฯ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80) หาร (จำนวนผู้ทำแบบทดสอบทั้งหมด) คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด