ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน : 14000000-2663

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณพัชรนันท์ ศรีเปารยะ โทร.1608

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้รับบริการ โดยบริหารจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการ

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 28 กันยายน 2563 รับเรื่อง จำนวน 11 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 11 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-31)

91.00

31/8/2563 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 31กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคม 2563 รับเรื่อง จำนวน 6 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 6 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/07/2563 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2563 รับเรื่อง จำนวน 13 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 13 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2563 รับเรื่อง จำนวน 15 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 15 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-28)

66.00

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563 รับเรื่อง จำนวน 11 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 11 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-29)

58.00

29/4/2563 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 29 เมษายน 2563 รับเรื่อง จำนวน 14 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 7 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทรา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2563 รับเรื่อง จำนวน 7 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 7 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทรา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

41.00

27/2/2563 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2563 รับเรื่อง จำนวน 12 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 12 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทรา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-29)

34.00

29/1/2563 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 24 มกราคม 2563 รับเรื่อง จำนวน 11 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 11 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทรา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562 รับเรื่อง จำนวน 8 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 8 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทรา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2562 รับเรื่อง จำนวน 7 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 7 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รับเรื่อง จำนวน 10 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 10 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2663

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2663

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0851

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชำชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **