ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและพัสดุของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำงบการเงินได้ภายในกำหนด : 14000000-2673

สํานักการคลัง

12.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.00

คุณชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีระบบบัญชี 2 ระบบ คือ ระบบบัญชีส่วนกลาง โดยกองบัญชี สำนักการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบบันทึกรายการรับและจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครทั้งหมด จัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และระบบบัญชีหน่วยงาน เป็นระบบที่หน่วยงานต่าง ๆ และส่วนราชการที่กรุงเทพมหานครกำหนด จะบันทึกบัญชีในขั้นตอนการรับและการส่งให้กรุงเทพมหานคร การเบิกและการรับเงินจากกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ การเคลื่อนไหวของทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อมราคา โดยจะต้องมีการจัดทำรายการทางการบัญชีเป็นประจำทุกเดือน จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีหนึ่งปี ซึ่งใช้ปีงบประมาณเป็นเกณฑ์ คือ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป และจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินถือปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและนโยบายของภาครัฐบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด การจัดทำรายงานทางการบัญชี การจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันมักจะล่าช้าและไม่ถูกต้อง ทำให้สำนักการคลังไม่สามารถจัดทำงบการเงินภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบันทึกบัญชี หลักในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน และการจัดทำงบการเงิน ประกอบกับการมีการสับเปลี่ยน โยกย้าย บรรจุใหม่ของบุคลากรทำให้การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและพัสดุไม่ต่อเนื่องและถูกต้องเป็นปัจจุบัน สำนักการคลัง โดยกองบัญชีได้รับรู้ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวจึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและด้านพัสดุ เพื่อให้การจัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานคร

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและผู้ทำหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน และนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ รวบคอม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้การจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะและมีเครือข่ายสำหรับปรึกษาหารือ/สอบถามปัญหาในการบันทึกรายการบัญชี การบันทึกรายการทรัพย์สิน และตรวจสอบยืนยันข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานของสำนักการคลัง หรือสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในคราวเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดฝ่ายการคลัง/กลุ่มงานการคลัง/ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสำนัก สำนักงานเขต โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินและรายงานมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ของสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 220 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ ของสำนัก สำนักงานเขต และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 200 คน ผู้ที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 18 คน - วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-17)

12.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-20)

8.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรติดต่อสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายและ/ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2673

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2673

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0839

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **