ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลผ่านระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล : 14000000-2676

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.มนัชญา เจริญกุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง ดูงานด้านการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

14080000/14080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการนำมาซึ่งการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ตลอดจนนำประโยชน์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร (MIS) ระบบงานงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ให้มีรูปแบบและมาตฐานเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอื่น 2.2 เพื่อเพิ่มพูดความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำแนวทางที่ได้รับมาปรับใช้การตรวจสอบฎีกา การควบคุมการเบิกจ่าย ตลอดจนนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานเดียวกับหน่วยงานภาครัฐอื่น

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ผ่านระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลจำนวน 68 คน ข้าราชการ กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง 54 คน ลูกจ้างประจำ กองตรวจจ่าย สำนักการคลัง 3 ตย ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน - วิทยากร จำนวน 4 คน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-14)

100.00

14/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-13)

60.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-13)

50.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อสถานที่จัดฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำลังดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ ติดต่อสถานที่
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเสร็จสิ้น
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2676

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2676

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0842

ตัวชี้วัด : ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **