รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร : 1400-0842

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการคลังจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในนโยบายแต่ละด้าน 2.จัดทำรายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการคลังจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้าน 2.จัดทำรายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 3.ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 2. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้านเพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณา ครั้งที่ 3 3. รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแตละด้านจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครมีการติดตามการดำเนินงานนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินการคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งในการประชุมและรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด