ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2691

สํานักการคลัง

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางจุติมา รามัญศรี โทร. 1187

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครกำหนด และได้ประกาศให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย (แผนปฏิบัติ) ในแต่ละด้าน และได้มีคำสั่งที่ 1076/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร - เพื่อประเมินแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย (แผนปฏิบัติ) ในแต่ละด้าน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

เป้าหมายของโครงการ

- กรุงเทพมหานครสามารถนำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร (แผนปฏิบัติ) ไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละด้าน ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านเงินคงคลัง 2. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านรายจ่าย 3. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการก่อหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ 4. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านรายได้ 5. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๕ กรุงเทพมหานครมีนโยบายทางการคลังที่ชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายแต่ละด้านภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการคลังจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในนโยบายแต่ละด้าน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการคลังจากหน่วยงานหลัก ฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:เสนอรายงานผลการวิเคราะห์เและเปรียบเทียบต่อที่ประชุม ฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลัง ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2691

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2691

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0842

ตัวชี้วัด : ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **