ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 14000000-2697

สํานักการคลัง : (2564)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

นายชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 68 ให้กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรา 70 ได้กำหนดไว้ว่าให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด โรงเรียนในสังกัดกทม.ถือเป็นส่วนหนึ่งในกทม. ซึ่งต้องจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน (เงินบำรุงการศึกษา) ตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ ตามมาตรา 84 เพิ่มเติม และต้องนำไปรวมในรายงานการเงินรวมของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีโรงเรียนในสังกัดกทม. เพื่อสามารถจัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป 2. เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัดกทม.เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพบปะและมีเครือข่ายสำหรับปรึกษาหารือ/สอบถามปัญหาในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดกทม. โดยเป็นข้าราชการกทม.สามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากทม. ที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีในโรงเรียนสังกัดกทม. และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ของสำนักการคลัง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 470 คน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการกทม.ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากทม. จำนวน 450 คน ผู้ที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 18 คน - วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-15)

5.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมและพิจารณารายละเอียดหลักสูตรในเชิงลึก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2021-01-12)

4.00

12/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมและพิจารณารายละเอียดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-12-15)

3.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมปัญหาของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-17)

2.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาของแต่ละหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-27)

1.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฝึกอบรม และเสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรติดต่อสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายและ/ฝึกภาคปฏิบัติ
:30%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2697

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2697

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2012

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.50

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **