ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อพัฒนางานด้านการบัญชี : 14000000-2698

สํานักการคลัง : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นายชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากการใช้บังคับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ส่งผลให้การปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีของกทม.จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ รวมทั้งต้องจัดทำรายงานการเงินในส่วนของเงินนอกงบประมาณที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะโดยที่ผ่านมายังไม่มารายงานในรายงานการเงินของกทม. ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและมีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้านสำหรับเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ จึงต้องจัดทำโครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งนักบัญชีเพื่อพัฒนาแนวทางการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถจัดทำรายงานการเงินรวมของกทม.ได้ภายใน 90 วัน ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 กำหนด

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และร่วมพัฒนาปรับปรุงแนวทางการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดของกทม. 2. เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 3. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี และแก้ไขปัญหาด้านการบัญชีให้กับหน่วยงานในสังกัดกทม.

เป้าหมายของโครงการ

กองบัญชี สำนักการคลังจ้างบุคลากร (จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล) ตำแหน่ง นักบัญชี วุฒิปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป และมีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้าน จำนวน 1 อัตรา เพื่อมาช่วยปฏิบัติงานด้านการบัญชี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-15)

25.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายหน้าที่และกำชับให้ปฏิบัติตามกรอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามรายละเอียดในการว่าจ้าง พร้อมจ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 16240.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-12)

20.00

12/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายหน้าที่และกำชับให้ปฏิบัติตามกรอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจ่ายเงินเดือน ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวนเงิน 16,240.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-15)

15.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กำกับดูแลและกำชับให้ปฏิบัติตามกรอบหน้าที่ของตน พร้อมจ่ายเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 16,240 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-17)

10.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการสรรหาบุคลากรพิจารณาคัดเลือกและจัดทำคำสั่งจ้าง รวมถึงกำกับดูแลการจ้าง พร้อมจ่ายเงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 15,698.67 บาท (ขาดไป 1 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-27)

1.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการกำหนดเนื้องานและขอบเขตการจ้าง และสรรหาบุคลากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดเนื้องานและขอบเขตในการจ้างสรรหาบุคลากร พิจารณาคัดเลือกและจัดทกคำสั่งจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำกับดูแลการจ้าง รวมทั้งจ่ายเงินค่าจ้าง
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ สรุปผล และรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2698

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2698

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2013

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินภายในกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
56.50

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **