ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร : 14000000-2714

สํานักการคลัง : (2564)

5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5

นาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้ประกาศใช้เมื่อ 22 พ.ค.62 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียรม วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เป้าหมายของโครงการ

กองรายได้สามารถยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ....

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-25)

5.00

25/02/2564 : ติดตามความคืบหน้าในการออกกฎกระทรวง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2021-01-28)

2.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามความคืบหน้าการออกกฎกระทรวง

** ปัญหาของโครงการ :-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-12-24)

35.00

24/12/2563 : ติดตามความคืบหน้าการร่างกฎกระทรวง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-27)

30.00

27/11/2563 : คณะทำงานฯ ศึกษาข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ เพื่อเตรียมการยกร่างข้อบัญญัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งตั้งคณะทำงานศึกษา เตรียมความพร้อม และยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะทำงานฯ ศึกษา เตรียมความพร้อมในการยกร่าง ข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่ง เกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะทำงานฯ ติดตามความคืบหน้าการร่างกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความใน พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่ง เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสำนักการคลัง
:30%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2714

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2714

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2019

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **