ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2719

สํานักการคลัง : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวจงจิตร์ ทองภิรมย์ โทร 02-226-6224 ภายใน 1644

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) มิติที่ 2.4 การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เป้าหมายที่ 2.4.1) เป้าประสงค์ที่ 2.4.1.1 ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวนมาก ประกอบกับภาวะโลกร้อนและราคาที่สูงขึ้นของเชื้อเพลิง เป็นสภาพแวดล้อมที่คุกคามต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรผลักดันมาตรการประหยัดพลังงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานเพื่อนำกรุงเทพมหานครไปสู่ “องค์กรผู้นำในด้านการประหยัดพลังงาน” กรุงเทพมหานครได้กำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดจำนวนและวิธีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ.2530 เพื่อใช้ในการควบคุมการเบิก จ่ายเชื้อเพลิง และให้หน่วยงานถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางฉบับได้ยกเลิก ทำให้ระเบียบฯดังกล่าว ไม่สอดคล้อง ล้าสมัย ทำให้การปฏิบัติตามระเบียบอาจได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร เพราะไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ จึงต้องแก้ไขระเบียบ/ข้อตกลง เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดชอบควบคุมงบประมาณด้านน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการ/มาตรการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและไม่มีการรวบรวมฐานข้อมูลระยะทางการใช้พลังงานไว้ ทำให้ไม่มีข้อมูลควบคุมการใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำเอาเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มาใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งระบบ RFID จะทำงานโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถราชการ สามารถเก็บข้อมูลด้านระยะทาง ความเร็ว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และคํานวณความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ในการเดินทางได้ ในการนี้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จึงเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญในการปรับเปลี่ยนระเบียบ/ข้อตกลง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับสำหรับการติดตั้ง RFID เพื่อเป็นฐานข้อมูลระยะทางการใช้พลังงาน ให้หน่วยงานและผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลดังกล่าวฯ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแนวโน้มการลดใช้พลังงานของกรุงเทพมหานครต่อไป

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อตกลง ที่รัดกุม ชัดเจนทันสมัยและลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นลง แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสอดคล้องกับการลดใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบถึงการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบ RFID เป็นฐานข้อมูลระยะทางการใช้พลังงานเพื่อนำไปพัฒนาการลดใช้พลังงานรถราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถกำหนดจำนวน ควบคุมการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และง่ายในการตรวจสอบการใช้งาน รองรับการติดตั้ง RFID เพื่อเป็นฐานข้อมูลระยะทาง การใช้พลังงานตามวัตถุปะสงค์การลดใช้พลังงานของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก
๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นที่เมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม%
๒.๔.๑.๑ ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดส่งแบบสำรวจความต้องการให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อกรอกแบบสำรวจฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำแบบสำรวจความต้องการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พิจารณาแบบสำรวจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจความต้องการของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-30)

2.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนกิจกรรมบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบสำรวจความต้องการของหน่วยงานภานในกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งแบบสำรวจความต้องการให้หน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมแบบสำรวจความต้องการของหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการสำรวจ และรวบรวมข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2021-05-03 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-03 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2719

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2719

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2002

ตัวชี้วัด : มีรายงานการสำรวจความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อตกลงเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหน่วยงาน และการติดตั้งระบบ RFID สำหรับรถสังกัดกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **