ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ภาษีค้างมาชำระค่าภาษีก่อนดำเนินการบังคับภาษี : 14000000-2725

สํานักการคลัง : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นาย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนภาษีป้ายเป็นจำนวนมาก และลูกหนี้ค้างภาษีเหล่านี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับภาษีตามกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้ระยะเวลามาก และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อช่วยลดลูกหนี้ค้างค่าภาษี ให้สามารถจัดเก็บภาษีจากลูกหนี้ค้างค่าภาษีได้เพิ่มขึ้น

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ทำให้จำนวนหนี้ค่าภาษีค้างของกรุงเทพมหานครลดลง

เป้าหมายของโครงการ

ยอดรวมค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ตามบัญชีลูกหนี้ ณ 30 ก.ย.63 ลดลงร้อยละ 10 ยอดรวมค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายชำระ ตามบัญชีลูกหนี้ ณ 30 ก.ย.63 ลดลงร้อยละ 25

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-01-28)

5.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-24)

40.00

24/12/2563 : ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-27)

40.00

27/11/2563 : นิติกร กองรายได้ ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ได้รับจากรายงาน บัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:นิติกรกองรายได้ ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระภาษี ที่ได้รับจากรายงานบัญชีลูกหนี้ค้างชำระภาษี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของทุกสำนักงานเขตแล้วนำเข้าข้อมูลโดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศแล้วเวียนแจ้งสำนักงานเขต
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นิติกรกองรายได้ติดต่อลูกหนี้เพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยให้มา ชำระค่าภาษีค้าง โดยการสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้ ไม่สามารถมาชำระค่าภาษีค้างได้ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางในการชำระค่าภาษีค้างเพื่อไม่ต้องเข้าสู่ กระบวนการบังคับภาษี
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2725

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2725

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2018

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนภาษีค้างลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **