ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (2563) : 15000000-2579

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวินัย ประณต และนางสาวพรเพ็ญ ฟักเทศ โทร. 3347 - 9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีประชากรอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากมายส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการใช้ชีวิตประจำต้องออกจากที่พักตั้งแต่เช้าและกลับในเวลาดึก ตามถนนหรือเส้นทางระหว่างเดินทางกลับที่พักอาศัยในหลายพื้นที่ยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลรับผิดชอบมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบให้สำนักเทศกิจคอยอำนวยความสะดวก ตรวจตรา และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ในทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดระเบียบและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางในเวลากลางคืน 2. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน 3. เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืนอย่างปลอดภัย 4. เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที รวดเร็ว ในกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

เป้าหมายของโครงการ

1. กำหนดจุดหรือเส้นทางที่ให้บริการประชาชนตามโครงการอย่างน้อยพื้นที่เขตละ 2 แห่ง 2. ให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลา 21.00 – 02.00 น. ในจุดหรือเส้นทางเปลี่ยวเป็นประจำทุกวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สำเนานำเรียนเลขาสำนักเทศกิจ และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ทางเว็ปไซด์ของสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 :เดือนกรกฎาคม 1.รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยฯ เรียน ผอ.สนท.เพื่อทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท.1403/1349 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 2.สรุปจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการตามโครงการฯ ต.ค. 846 พ.ย. 1142 ธ.ค. 810 ม.ค. 1017 ก.พ. 823 มี.ค. 946 รวม 5,584 คน 3.ตั้งแต่ 3 เม.ย.ถึง 15 มิ.ย.63 รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉินฯ ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-27)

50.00

2020-6-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการกลับบ้านปลอดภัย ฯ เดือน มิถุนายน 63 เริ่มดำเนินโครงการหลังจากยกเลิกเคอร์ฟิว วันที่ 15 มิถุนายน 63 จำนวน 11 สนข. 22 เส้นทาง สตบ.1 1.ห้วยขวาง - ถนนพระรามที่ 9 ซอย 19 - ถนนรัชดาภิเษก ซอย 18 2.ราชเทวี - หน้าห้างเซนจูรี่ ถนนพญาไท - หน้าสวนราชเทวีภิรมย์ 3.วังทองหลาง - ถนนลาดพร้าว ซอย 124 - ถนนลาดพร้าว ซอย 106 4.พญาไท - ถนนประดิพัทธ์ - หน้าห้างบิ๊กซีถนนพหลโยธิน สตบ.2 5.จตุจักร - ถนนรัชดาภิเษก ซอย 36 - หน้าวัดเสมียนนารี ถนนพหลโยธิน 6.บางซื่อ - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 43 - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 56 7.ดอนเมือง - หน้าวัดดอนเมือง ถนนสงประภา - ถนนวิภาวดี ซอย 45 8.หลักสี่ - ซอยมีสุข - หน้าวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต สตบ.3 9.บางกอกใหญ่ - ปากซอยพานิชยการธนบุรี -ซอยพานิชยการธนบุรี 11 10.ธนบุรี - ถนนเทอดไทย ซอย 22-26 - ถนนเทอดไทย ซอย 11.ตลิ่งชัน - ถนนทุ่งมังกร - แยกวัดสมรโกฎ ถนนราชพฤกษ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ช่วงเวลาของโครงการ 21.00 - 02.00 น. ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 - 04.00 น. จึงไม่มีประชาชนใช้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-29)

40.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9 สำนักงานเขต 18 เส้นทาง ดังนี้ 1.ส่วนตรวจและบังคับการ 1 ออกตรวจ 3 สำนักงานเขต 1.1 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ จำนวน 2 เส้นทาง 1)สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรกมลาวาส ถนนเจริญกรุง 2)ท่าเรือผ่านฟ้า ถนนดำรงรักษ์ 1.2 สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 2 เส้นทาง 1)ซอยปลูกจิต ถนนวิทยุ 2)บริเวณวัดหัวลำโพง ถนนพระราม 4 1.3 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 2 เส้นทาง 1)ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช 2)ป้ายรถเมล์หน้าโรงแรมไชน่าทาวส์ ถนนเยาวราช 2.ส่วนตรวจและบังคับการ 2 ออกตรวจ 4 สำนักงานเขต 2.1 สำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 2 เส้นทาง 1)หน้าห้างบิ๊กซี ถนนเลียบวารี 2)ถนนเชื่อมสัมพันธ์จากห้างโลตัส-ม.เทคโนโลยีมหานคร 2.2 สำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 2 เส้นทาง 1)ซอยรามอินทรา 117 2)หน้าวัดบำเพ็ญเหนือ ถนนเสรีไทย 2.3 สำนักงานเขตประเวศ จำนวน 2 เส้นทาง 1)ซอยอ่อนนุช 65 2)ซอยอ่อนนุช 86 2.4 สำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 2 เส้นทาง 1)ซอยวัดผลมณีย์ ถนนลาดกระบัง 2)ทางเดิน คสล.จากหน้า สนข.เก่าถึงชุมชนหลวงพ่อท่านเลี่ยม 3.ส่วนตรวจและบังคับการ 3 ออกตรวจ 2 สำนักงานเขต 3.1 สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 2 เส้นทาง 1)ถนนกรุงธนบุรี 4 2)ซอยลาดหญ้า 17 3.2 สำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 2 เส้นทาง 1)ถนนพระรามที่ 2 ซอย 25 2)ถนนพระรามที่ 2 ซอย 30 สรุป ประจำเดือนเมษายน 2563 ออกตรวจร่วมฯ จำนวน 18 เส้นทาง ใน 9 สำนักงานเขต รวมทั้งหมด จำนวน 89 เส้นทาง ใน 45 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจตามโครงการฯ จำนวน 9 สำนักงานเขต 18 เส้นทาง สำนักงานตรวจและบังคับการ 1 เขตพระนคร 1 บริเวณโดยรอบสนามหลวง 2 บริเวณท่าช้าง ถนนมหาราช เขตดินแดง 3 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 3 4 บริเวณสวนป่า ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดุสิต 5 บริเวณสถานีรถไฟสามเสน 6 ซอยสามเสน 28 สำนักงานตรวจและบังคับการ 2 เขตจตุจักร 7 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 36 8 หน้าวัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง 9 หน้าวัดดอนเมือง ถนนสรงประภา 10 ซอยวิภาวดีรังสิต 45 เขตหลักสี่ 11 หน้าวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต 12 ซอยมีสุข เขตบางซื่อ 13 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 43 14 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 56 สำนักงานตรวจและบังคับการ 3 เขตทุ่งครุ 15 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนเลียบทางด่วนฝั่งตะวันตก 16 ซอยพุทธบูชา 39 เขตราษฎร์บูรณะ 17 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 32 ประจำเดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจตามโครงการฯ อย่างน้อย 12 เส้นทาง/เดือน (อย่างน้อย 6 สำนักงานเขต/เดือน) ส่วนตรวจและบังคับการ 1 1.เขตยานนาวา - ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี - ซอยเรียบคลองตาเริก ถนนพระรามที่ 3 2.เขตสาทร - หน้าอาคารคิวเฮาส์ ถนนสาทรใต้ - ซอยสาทร 11 แยก 9 3.เขตบางคอแหลม - ถนนเจริญราษฎร์ 7 ถนนเจริญราษฎร์ - ถนนพระรามที่ 3 ซอย 23 ส่วนตรวจและบังคับการ 2 1.เขตบางเขน - ถนนรามอินทรา ซอย 21-23 - ซอยลาดปลาเค้า 66 2.เขตสายไหม - ถนนวัดเกาะ - ถนนหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ 3.เขตคลองสามวา - ปากทาวถนนไทยรามัญ - ถนนเจริญพัฒนา (สี่แยกกีบหมู) 4.เขตคันนายาว - ซอยรามอินทรา 62 - ซอยรมอินทรา 99 ส่วนตรวจและบังคับการ 3 1.เขตหนองแขม - ซอยเพชรเกษม 110 - ปากทางเลียบคลองทวีวัฒนาติดกับถนนเพชรเกษม 2.เขตภาษีเจริญ - ถนนพุทธมณฑลสาย 1 - ซอยเพชรเกษม 54 3.เขตบางแค - ซอบคลองใหญ่ - ซอยกาญจนาภิเษก 10 สรุป ประจำเดือนมีนาคม 2563 ออกตรวจร่วมฯ จำนวน 18 เส้นทาง ใน 10 สำนักงานเขต รวมทั้งหมด จำนวน 71 เส้นทาง ใน 36 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจตามโครงการฯ อย่างน้อย 12 เส้นทาง/เดือน (อย่างน้อย 6 สำนักงานเขต/เดือน) ส่วนตรวจและบังคับการ 1 1.เขตพระนคร - ถนนรอบสนามหลวง - บริเวณท่าช้าง ถนนมหาราช 2.เขตดุสิต - สถานีรถไฟสามเสน - ซอยสามเสน 28 3.เขตดินแดง - ถนนรัชดาภิเษก ซอย 3 - ป้ายรถประจำทาง สวนป่าวิภาวดี ส่วนตรวจและบังคับการ 2 1.เขตจตุจักร - ถนนรัชดาภิเษก 36 - หน้าวัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต 2.เขตบางซื่อ - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 43 - ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 56 3.เขตหลักสี่ - ซอยมีสุข - สะพานลอยหน้าวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดี 4.เขตดอนเมือง - หน้าวัดดอนเมือง ถนนสรงประภา - ซอยวิภาวดี 45 ส่วนตรวจและบังคับการ 3 1.เขตทุ่งครุ - ถนนเลียบทางด่วนฝั่งตะวันตก - ซอยพุทธบูชา 39 2.เขตราษฎร์บูรณะ - ซอยสุขสวัสดิ์ 30 - ซอยสุขสวัสดิ์ 32 สรุป ประจำเดือนมกราคม 2563 ออกตรวจร่วมฯ จำนวน 18 เส้นทาง ใน 9 สำนักงานเขต รวมทั้งหมด จำนวน 71 เส้นทาง ใน 36 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจตามโครงการฯ อย่างน้อย 12 เส้นทาง/เดือน (อย่างน้อย 6 สำนักงานเขต/เดือน) ส่วนตรวจและบังคับการ 1 1. เขตบางรัก - ซอยสันติภาพ - สีลม ซอย 9 2. เขตคลองเตย - ซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 - ซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 3. เขตวัฒนา - ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ส่วนตรวจและบังคับการ 2 1.เขตบางเขน - ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี ซอย 43 - ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี ซอย 46 2.เขตสายไหม - ถนนเพิ่มสิน – วัชรพล ถนนวัดเกาะ ถนนพหลโยธิน - ซอยสายไหม 46 ถนนสายไหม 3.เขตคลองสามวา - ซอยนิมิตใหม่ 38 ซอยหทัยราษฎร์ 37 ซอยพระยาสุเรนทร์ - ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ 4.เขตคันนายาว - ซอยรามอินทรา 62 ถนนรามอินทรา - ถนนรามอินทรา 99 ถนนรามอินทรา ส่วนตรวจและบังคับการ 3 1.เขตบางขุนเทียนน - ถนนพระรามที่ 2 ซอย 51 - ถนนพระรามที่ 2 ซอย 54 2.เขตบางบอน - ซอยเอกชัย 132 - ซอยเอกชัย 131 สรุป ประจำเดือนธันวาคม 2562 ออกตรวจร่วมฯ จำนวน 17 เส้นทาง ใน 9 สำนักงานเขต รวมทั้งหมด จำนวน 53 เส้นทาง ใน 27 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจตามโครงการฯ อย่างน้อย 12 เส้นทาง/เดือน (อย่างน้อย 6 สำนักงานเขต/เดือน) ส่วนตรวจและบังคับการ 1 1.เขตพระโขนง 1. ถนนสุขุมวิท ซอย 85-93 2. ถนนสุขุมวิท ซอย 65 2.เขตสวนหลวง 1. ซอยพัฒนาการ 38 2. สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก ถนนศรีนครินทร์ 3. เขตบางนา 1. ถนนเทพรักษ์ ซอย 56 2. ถนนริมทางรถไฟสายเก่า ส่วนตรวจและบังคับการ 2 1. เขตบางเขน 1. ถนนรามอินทรา ซอย 21-23 2. ซอยลาดปลาเค้า 2. เขตสายไหม 1. ถนนเพิ่มสิน -วัชรพล 2. ถนนสายไหม ซอย 56 3. เขตคลองสามวา 1. ปากทางถนนไทย รามัญ 2. ถนนเจริญพัฒนา(สี่แยกกีบหมู) แขวงบางชัน 4. เขตคันนายาว 1. ถนนรามอินทรา ซอย 62 2. ถนนรามอินทรา ซอย 99 ส่วนตรวจและบังคับการ 3 1.เขตทวีวัฒนา 1. ถนนทวีวัฒนา จากแยกตัดกับถนนบรมราชชนนีถึงแยกสุภาพบุรุษ 2. ถนนสุภาพบุรุษตลอดสาย 2.เขตบางกอกน้อย 1. ถนนเลียบทางรถไฟ 2. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 3.เขตบางพลัด 1. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 2. ปากซอยชุมชนคลองมะนาว ถนนจรัญสนิทวงศ์ สรุป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจร่วมฯ จำนวน 20 เส้นทาง ใน 10 สำนักงานเขต รวมทั้งหมด จำนวน 36 เส้นทาง ใน 18 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ ////// ประจำเดือนตุลาคม 2562 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจตามโครงการฯ อย่างน้อย 12 เส้นทาง/เดือน (อย่างน้อย 6 สำนักงานเขต/เดือน) ส่วนตรวจและบังคับการ 1 1.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1. สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรกมลาวาส ถนนเจริญกรุง 2. ท่าเรือผ่านฟ้า ถนนดำรงรักษ์ 2.เขตสัมพันธวงศ์ 1. ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ถนนเยาวราช 2. ป้ายรถประจำทางหน้าโรงแรมไชน่าทาวส์ ถนนเยาวราช 3. เขตปทุมวัน 1. ถนนวิทยุ 2. หัวลำโพง ถนนพระราม 4 ส่วนตรวจและบังคับการ 2 1. เขตจตุจักร 1. ซอยเสือใหญ่อุทิศ 2. หน้าวัดเสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต 2. เขตบางซื่อ 1. ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 43 2. ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 56 3. เขตหลักสี่ 1. ซอยมีสุข 2. หน้าวัดหลักสี่ ถนนวิภาวดี 4. เขตดอนเมือง 1. หน้าวัดดอนเมือง ถนนสรงประภา 2. ซอยวิภาวดี 45 ส่วนตรวจและบังคับการ 3 1.เขตจอมทอง 1. ถนนพระรามที่ 2 ซอย 25 2. ถนนพระรามที่ 2 ซอย 30 สรุป ประจำเดือนตุลาคม 2562 ออกตรวจร่วมฯ จำนวน 16 เส้นทาง ใน 8 สำนักงานเขต รวมทั้งหมด จำนวน 16 เส้นทาง ใน 8 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2579

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2579

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1451

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.8280

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
3.83

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **