ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า(2563) : 15000000-2584

สํานักเทศกิจ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิรัตน์ สายแวว โทร. 3350

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้ใช้รถและถนนบางส่วนที่ไม่เคารพกฎหมายและขาดวินัยการจราจรนำรถขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า ทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจร อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากปัญหาการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 2. เพื่อสร้างเสริมวินัยการใช้ทางเท้าให้เป็นไปกฎระเบียบที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ทางเท้าในเขตกรุงเทพมหานครปลอดจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำ1 - 20 กันยายน 2563 มีจำนวน 7,035 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำ1 - 24 สิงหาคม 2563 มีจำนวน 6,956 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-05)

90.00

5/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวน 7,783 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 784 ราย จำนวนเงิน 1,455,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2563 มีจำนวน 5,985 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 6,985 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 796 ราย จำนวนเงิน 1,480,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำวันที่ 1-24 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 5,250 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-08)

60.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำวันที่พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 4,491 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 411 ราย จำนวนเงิน 736,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 3,451 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-12)

50.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำวันที่เมษายน 2563 มีจำนวน 4,341 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 586 ราย จำนวนเงิน 1,100,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำวันที่ 1-23 เมษายน 2563 มีจำนวน 3,162 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 471 ราย จำนวนเงิน 899,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-10)

40.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน 12,088 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักเทศกิจ ตรวจพบ จำนวน 44 รายประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1,061 ราย จำนวนเงิน 1,943,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 11,357 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 894 ราย จำนวนเงิน 1,706,409 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 มีจำนวน 7,901 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักเทศกิจ ตรวจพบ จำนวน 1 รายประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 715 ราย จำนวนเงิน 1,433,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีจำนวน 7,446 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 754 ราย จำนวนเงิน 1,495,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 4,684 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1,081 ราย จำนวนเงิน 2,074,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 มีจำนวน 5,974 ราย จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักเทศกิจ ตรวจพบ จำนวน 44 รายประสานสำนักงานเขตให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวนผู้กระทำความผิดที่สำนักงานเขตเปรียบเทียบปรับ จำนวน 1,400 ราย จำนวนเงิน 2,770,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 2.จัดทำแผนการดำเนินงานและคำสั่งมอบหมายงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุม/จัดทำแผนการตรวจ/จัดเจ้าหน้าที่ตรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ตรวจและรายงานการปฏิบัติหน้าที่
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทอดแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินการ รายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2584

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2584

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1432

ตัวชี้วัด : ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน) : 5

ผลงานที่ทำได้ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน) : 74.98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ก่อน))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
74.98

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **