ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการและบุคลากรของสำนักเทศกิจ (2563) : 15000000-2600

สํานักเทศกิจ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุภาพร เชิดชำนาญ โทร. 3320

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการให้ความสำคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2527-2560) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบคุลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : จัดส่งเอกสารหลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ของเจ้าหน้าที่ ตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานโครงการการจัดการความเสี่ยง จากการทำงานของสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ - จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่สำนักอนามัย กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : - จัดทำข้อมูลเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน สำหรับงานอำนวยความสะดวกด้านจราจร และงานทำความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแนวทางปฏิบัติในการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : - เวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักเทศกิจ ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : - จัดทำเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามขั้นตอนตัวชี้วัด 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ส่งสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : เวียนแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 และดำเนินการ โดยให้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และเอกสารส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งสำนักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือประสานผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2600

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2600

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1447

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ขั้นตอน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ขั้นตอน : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **