ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน : 15000000-2623

สํานักเทศกิจ : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางพรเพ็ญ ฟักเทศ โทร. 3345

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีประชากรทั้งที่พักอาศัยและเดินทางผ่านเข้า-ออก วันละประมาณ 10 ล้านคน มีลักษณะสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อน รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมุ่งสู่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้บริการของเมืองตลอดเวลา ทำให้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี คือปัญหาหาบเร่-แผงลอย ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมือง ซึ่งปรากฏอย่างเชนเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจรส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมื่อเวลาเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่นๆ ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายในรูปต่างๆ ปัญหาด้านความมั่นคง ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจรสะดวก สบาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้บริการสาธารณะต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง สำนักเทศกิจจึงได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนี้ขึ้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน 2. เพื่อควบคุม ตรวจตราไม่ให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าที่ฝ่าฝืนและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 3. เพื่อลดผลกระทบจากการกวดขันผลักดันจากเจ้าหน้าที่ และการยกเลิกจุดผ่อนผันที่เกิดกับผู้ค้า 4. เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1. จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว ดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกลับมาทำการค้าอีก 2. จัดระเบียบจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิก ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าในพื้นที่ผ่อนผันตามประกาศกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด และดำเนินการยกเลิกตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-23)

30.00

23/03/2564 : ดำเนินการจัดระเบียบตามโครงการ โดยเดือนมกราคม 2564 สำนักเทศกิจตรวจสอบจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว 512 จุด (จุดละ 1 ครั้ง/เดือน) รวม 512 ครั้ง ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-26)

25.00

26/02/2564 : ดำเนินการจัดระเบียบตามโครงการ โดยเดือนมกราคม 2564 สำนักเทศกิจตรวจสอบจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว 512 จุด (จุดละ 1 ครั้ง/เดือน) รวม 512 ครั้ง ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : ดำเนินการจัดระเบียบตามโครงการ โดยระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 สำนักเทศกิจตรวจสอบจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว 512 จุด (จุดละ 1 ครั้ง/เดือน) รวม 512 ครั้ง/เดือน ไม่พบผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-27)

15.00

27/12/2563 : จัดทำแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-27)

11.00

27/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2623

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2623

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1474

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล กรณี การค้าและ การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครบขั้นตอน : 5

ผลงานที่ทำได้ ครบขั้นตอน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 50
2
3.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **