ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 15000000-2624

สํานักเทศกิจ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางฟ้า สุขีแดน โทร. 3350

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้ใช้รถและถนนบางส่วนที่ไม่เคารพกฎหมายและขาดวินัยการจราจรนำรถขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า ทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าสัญจร อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากปัญหาการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า 2. เพื่อสร้างเสริมวินัยการใช้ทางเท้าให้เป็นไปกฎระเบียบที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ทางเท้าในเขตกรุงเทพมหานครปลอดจากการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : เดือน ก.พ. 2564 1 สนท.ดำเนินการร่วมกับ สนข. ในการกวดขันรถวิ่งบนทางเท้า พบผู้กระทำความผิด 36 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 21 ราย จับปรับ 15 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท 2. สนข. ดำเนินการ พบผู้กระทำความผิด 469 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 0 ราย จับปรับ 469 ราย เป็นเงิน 698,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

2/23/2021 : เดือน กพ.2563 1. สนท.ได้กวดขันรถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าร่วมกับ สนข.พบผู้กระทำความผิด 39 ราย แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 26 ราย วินจักรยานยนต์ 7 ราย แกร็บไบด์ 6 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 22 ราย ปรับ 17 ราย เป็นเงิน 25,500 บาท 2. สนข.รายงานผลการดำเนินการ พบผู้กระทำความผิด 488 ราย แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 460 ราย วินจักรยานยนต์ 18 ราย แกร็บไบด์ 10 ราย ปรับ 488 ราย เป็นเงิน 743,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

1/25/2021 : 1.สนท.ได้ตรวจจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค. 2564 พบผู้กระทำความผิด 27 ราย แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 17 ราย วิน จยย. 7 ราย แกร็ป 3 ราย ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต ว่ากล่าวตักเตือน 17 ราย จับ-ปรับ 10 ราย เป็นเงิน 17,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ระหว่างวันที่่ 15 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน สนท.ไม่สามารถดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนตามที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-21)

30.00

21/12/2563 : สนท. ได้ตรวจจุดกวดขันรถจอดหรือวิ่งบนทางเท้า เดือน พ.ย. 2563 พบผู้กระทำความผิด 50 ราย ตักเตือน 34 ราย จับ-ปรับ 16 ราย เป็นเงิน 26,000 บาท และได้ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 / สนข. กวดขันรถจอดหรือวิ่งบนทางเท้า เดือน พย. 63 พบผู้กระทำความผิด 505 ราย จับ-ปรับ 505 ราย เป็นเงิน 869,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-11-30)

60.00

11/30/2020 : ข้อมูลเพิ่มเติม เดือน ต.ค. 63 สนข.จับ-ปรับ จำนวน 506 ราย แบ่งเป็น ปชช.ทั่วไป 474 ราย วิน 14 ราย แกร็บ 18 ราย เป็นเงิน 807,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : เดือน ต.ค. 63 สนท.ออกตรวจและร่วมปฏิบัติหน้าที่กวดขันรถยนต์จอดหรือ วิ่งบนทางเท้า พบผู้กระทำความผิด จำนวน 11 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 2 ราย ปรับ 9 ราย เป็นเงิน 18,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการ 2. ได้รับความเห็นชอบ แผนAction plan และแผนการตรวจพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทอดแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปแบบสอบถาม และรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2624

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2624

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1475

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ตามนโยบาย “ปรับจริง จับจริง รถจอด และวิ่งบนทางเท้า”

ค่าเป้าหมาย ครบขั้นตอน : 5

ผลงานที่ทำได้ ครบขั้นตอน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

95 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **