ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย : 15000000-2625

สํานักเทศกิจ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางฟ้า สุขีแดน โทร. 3350

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมีเนียม ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าโดยการใช้ป้ายโฆษณา ทำให้เกิดปัญหาป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทัศนียภาพจากการมีป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง กีดขวางทางเดินเท้า หรือไม่มีความแข็งแรงของโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักของตัวป้าย ทำให้เกิดการหลุดร่อนหรือการโค่นล้มของป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับบาดเจ็บได้ สำนักเทศกิจ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงเห็นควรจัดทำโครงการดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.เพื่อให้เจ้าของหมู่บ้านจัดสรร และคอมโดมิเนียม รวมทั้งผู้ประกอบการรับจ้างติดตั้งป้ายโฆษณามีจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.เพื่อกวดขันไม่ให้มีผู้ลักลอบติดตั้งโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เป้าหมายของโครงการ

การกระทำผิดด้วยการติดตั้งป้ายผิดกฎหมายในบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : เดือน กพ.2564 1. สนท. ดำเนินการ ขณะตรวจสอบไม่พบป้ายฯ 2. สนข. ดำเนินการ จัดเก็บป้าย จำนวน 3,889 ป้าย จับปรับ 106 ราย เป็นเงิน 217,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

2/23/2021 : เดือน กพ. 64 1.สนท.ได้ตรวจสอบป้าย ฯ ในพื้นที่ กทม.ขณะตรวจไม่พบป้าย 2.สนข.ได้จัดเก็บป้ายฯ จำนวน 3,899 ป้าย พบป้ายอื่น ๆ มากที่สุด รองลงมาคือป้ายหมู่บ้านจัดสรร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-25)

60.00

1/25/2021 : สนท.ได้ออกตรวจป้ายโฆษณาฯ ระหว่างวันที่ 1 - 15 ม.ค. 2564 ระหว่างตรวจสอบไม่พบป้าย

** ปัญหาของโครงการ :ะหว่างวันที่่ 15 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน สนท.ไม่สามารถดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนตามที่กำหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : เขตได้มีการจัดเก็บป้ายฯ จำนวน 4,579 ป้าย จับ-ปรับ 245 ราย เป็นเงิน 574,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

21/12/2563 : สนท.ได้ออกตรวจสอบป้ายฯ เดือน พ.ย. 2563 พบป้ายฯ จำนวน 3 ป้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

11/30/2020 : แก้ไขเพิ่มเติม เดือน ต.ค. 2563 สนข.จัดเก็บป้ายได้ จำนวน 4,247 ป้าย จับ-ปรับ 437 ราย เป็นเงิน 534,700 บาท ป้ายที่จัดเก็บได้สูงสุด คือ ป้ายอื่นๆ จำนวน 2,156 ป้าย รองลงมาคือ ป้ายหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 2,011 ป้าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : เดือน ต.ค. 63 สนท.ออกตรวจและร่วมจัดเก็บป้ายฯ จำนวน 35 ป้าย สนข.จัดเก็บ 2,950 ป้าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : 1.ได้รับอนุมัติโครงการ 2. ได้รับความเห็นชอบ แผนAction plan และแผนการตรวจพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ทอดแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปแบบสอบถาม และรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2625

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2625

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1476

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **