ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใย ใส่ใจนักท่องเที่ยว : 15000000-2626

สํานักเทศกิจ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นายหยก ดีเมฆ โทร. 3345

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่องเที่ยว อันดับที่ 1 ของทวีปเอเชีย และอันดับที่ 3 ของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2560 และได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยวขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก 2. เพื่อตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 3. เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 4. เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีมีเหตุจำเป็น 5. เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว ทันที ในกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

เป้าหมายของโครงการ

1. พื้นที่ดำเนินการ 1) พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง 2) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 3) ถนนข้าวสาร 4) ถนนเยาวราช 5) ตลาดนัดจตุจักร 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าชุดผู้ควบคุมและพนักงานเทศกิจ ส1 หรือ ส2 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยอยู่การกำกับ ดูแลของผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับการ 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

23/03/2564 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 150 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 300 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรวม 190 ชุด นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ 4.21 หรือร้อยละ 84.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-23)

45.00

23/02/2564 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 150 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 200 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรวม 170 ชุด นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ 4.35 หรือร้อยละ 87.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-26)

35.00

26/01/2564 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 80 คน ถนนข้าวสาร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ถนนเยาวราช จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 4 ครั้ง ให้บริการนักท่องเที่ยว 100 คน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรวม 140 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-27)

25.00

27/12/2563 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 40 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : ดำเนินการออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 20 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ทอดแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลแบบสอบถามและรายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2626

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2626

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1477

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจ

ค่าเป้าหมาย ครบขั้นตอน : 5

ผลงานที่ทำได้ ครบขั้นตอน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **