ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ : 15000000-2628

สํานักเทศกิจ : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นายพรเฉลิม หิตะพันธ์ โทร. 3338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติภารกิจด้านเทศกิจซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทำงานใกล้ชิดประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินอกจากจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีบุคลิกภาพที่สง่างาม เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ อดทนในการปฏิบัติงาน ซึ่งการฝึกทบทวนระเบียบวินัยจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นผู้มีระเบียบวินัย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย รวมทั้งวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นที่ชื่นชมแก่คนทั่วไป และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรเทศกิจและกรุงเทพมหานคร

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทบทวนระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามคู่มือระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านระเบียบวินัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นแก่องค์กรเทศกิจและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 740 คน แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับ ส 1 หรือ ส 2 และตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 720 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน 2. วิทยากร จำนวน 15 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-23)

45.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการของบประมาณในการดำเนินโครงการฯ และปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร โดยดำเนินการอบรมแบบพักค้าง 3 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ณ ณ ห้วยทรายรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 110 คน - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 70 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาที่จะใช้ในการดำเนินการอบรม โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น จะจัดขึ้น ณ ห้วยทรายรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 110 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 120 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 70 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-27)

35.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินเพื่อดำเนินโครงการ และปรับเปลี่ยนวันที่ดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 70 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 110 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 จำนวน 120 คน

** ปัญหาของโครงการ :กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ฯ ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการตามนโยบายผู้บริหาร และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม โดยกำหนดการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 หรือพนักงานเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-27)

15.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ กำหนดวันฝึกอบรม และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมและติดต่อวิทยากร พร้อมสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากรขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมวัสดุและอุปกรณ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:พิธีเปิดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินฝึกอบรมแยกตามรุ่น
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2628

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2628

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1479

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
94.64

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **