ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทบทวนความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ : 15000000-2629

สํานักเทศกิจ : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายศรชัย สิงหนาม โทร. 3338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติอันเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของรัฐต้องมีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดตามหลักขั้นตอนของกฎหมายพื้นฐานทั่วไป และการให้ความรู้ทางกฎหมายพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และบังคับใช้กฎหมายของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรงและยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจจึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจขึ้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง และวิธีปฏิบัติทางปกครองพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานในการดำเนินการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายมหาชนสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ แบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 376 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงานและปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 และตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต จำนวน 360 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 16 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-23)

40.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรในการอบรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับภารกิจที่จะได้รับถ่ายโอนในอนาคตอย่างเหมาะสม โดยกำหนดการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดำเนินการอบรมแบบไป - กลับ ณ โรงแรมเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 หรือพนักงานเทศกิจ จำนวน 120 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับภารกิจที่จะได้รับถ่ายโอนในอนาคตอย่างเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร กำหนดการอบรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการ และวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ฯ ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการตามนโยบายผู้บริหาร โดยกำหนดการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 120 คน รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 หรือพนักงานเทศกิจ จำนวน 120 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-27)

15.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ กำหนดวันฝึกอบรม และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมและติดต่อวิทยากร พร้อมสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากรขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมวัสดุและอุปกรณ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:พิธีเปิดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินฝึกอบรมแยกตามรุ่น
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2629

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2629

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1479

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
94.64

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **