ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน : 15000000-2630

สํานักเทศกิจ : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นายสันติ ผิวแก้ว โทร. 3338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ให้หลากหลายรูปแบบ ทันต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสถานการณ์ สำนักเทศกิจได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ได้ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้มีแนวคิดที่พัฒนาขึ้นและเป็นไปในทางเดียวกันอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศกิจ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 210 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 หัวหน้างานตรวจและบังคับการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 4 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน รุ่นที่ 2 หัวหน้างานคดีและธุรการ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 4 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน รุ่นที่ 3 หัวหน้างานกิจการพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 4 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-23)

80.00

23/03/2564 : ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ให้เข้ารับการอบรม ทั้งหมดจำนวน 173 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 4 วันผู้มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ดำเนินการแบบไป - กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอให้ผู้บริหารสำนักเทศกิจทราบ และมีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแบบ สพข. 2/59 ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-02-22)

65.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละรุ่น ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 ผ่อนคลายให้สามารถจัดกิจกรรมการประชุม การสัมมนา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และกองนโยบายและแผนงาน ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักเทศกิจให้ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 57 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 59 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-27)

60.00

27/01/2564 : ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จจำนวน 1 รุ่น และได้สรุปผลการดำเนินการรุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารทราบไว้ชั้นหนึ่งแล้ว ซึ่งการดำเนินการอบรม รุ่นที่ 2 - 3 อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ เนื่่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน ซึ่งได้กำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2564 ออกไปก่อน และจะกำหนดการอบรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-12-28)

55.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมตามรุ่นที่กำหนด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จจำนวน 1 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 56 คน วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 55 คน ทั้งนี้รุ่นที่ 2 – 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จะเสร็จสิ้นการอบรมตามกำหนดการคือวันที่ 15 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-27)

30.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ และลงนามในคำสั่งฯให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นละ 4 วัน ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 57 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 57 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 59 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-27)

20.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนออนุมัติโครงการ และขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 12 - 15 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมและติดต่อวิทยากร พร้อมสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากร และขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมวัสดุและอุปกรณ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:พิธีเปิดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินฝึกอบรมแยกตามรุ่น
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2630

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2630

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1479

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
94.64

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **