ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) : 15000000-2637

สํานักเทศกิจ : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางนิตยา สันนิธิพานิชกุล โทร. 3317

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจได้ตระหนักถึงปัญหาด้านการจัดระเบียบเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม จึงนำประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดระเบียบเมืองในรูปแบบเครือข่าย มาเป็นแนวทางในการรักษาสภาพถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดระเบียบเมืองในรูปของเครือข่าย (ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ) 2.เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมความจงรักภักดี คิดดี ทำดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 3.เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร จากการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณสัญจรของประชาชนให้มีความสะอาด สะดวก สวยงาม ร่มรื่น

เป้าหมายของโครงการ

เกิดเครือข่ายความร่วมมือรักษาสภาพการพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 เครือข่าย เพื่อทำหน้าที่บำรุงรักษา คงสภาพความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-22)

45.00

อยู่ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการส่งสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ) ตรวจถนนที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 81 ช่วงถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนการตรวจเพิ่อส่งคณะกรรมการอำนวยการและส่งเขต เพื่อให้รู้แผนการตรวจล่วงหน้า 2.จัดทำหนังสือส่งแผนการตรวจ และรวบรวมกลุ่มไลน์ภาคีเครือข่ายจาก 50 สำนักงานเขต 3.จัดทำรายงานการตรวจถนนเฉลิมพระเกียรติจาก 50 สนข. และจากส่วนตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจแจ้งให้สำนักงานเขต ตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละเส้นทาง และหาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : สำนักเทศกิจ จัดประชุมเครือข่ายถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชี้แจงโครงการ แนวทางการทำงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) เป็นประธานการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการระดับอำนวยการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค้นหาภาคี/เครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด กทม.
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือเชิญภาคี/เครือข่ายเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมภาคี/เครือข่าย เพื่อชี้แจงโครงการ แนวทางการทำงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบถนนเฉลิมพระเกียรติ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รวบรวมข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2637

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2637

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1473

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อการจัดระเบียบเมือง (เฉพาะถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ค่าเป้าหมาย ครบขั้นตอน : 5

ผลงานที่ทำได้ ครบขั้นตอน : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 100
2
4.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **