ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดรักษารอบ ประจำปี 2560 - โครงการจัดทำช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก : 17000000-3295

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.เกศินี วรกระมล โทร. 3121

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภาพปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนกฏจราจร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่เกินขีดความสามารถของผิวจราจรจะรองรับได้ ประชาชนมีความต้องการเดินทางสูง และระบบขนส่งสาธารณะมีไม่เพียงพอ การเดินทางเป็นไปด้วยความเร่งรีบ รถจักรยานยนต์เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากและมีการฝ่าฝืนหยุดรถรอจังหวะสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณทางแยก ล้ำแนวเส้นหยุดรถไปกีดขวางทางข้าม(ม้าลาย)ที่ทางแยก สร้างความไม่สะดวก ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางข้าม และทำให้ระบบจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

17120200/17120200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อจัดทำช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน ๓๐ ทางแยก ๒. เพื่อลดการฝ่าฝืนของรถจักรยานยนต์หยุดรถทับเครื่องหมายจราจรแผ่นทางข้าม (ม้าลาย)บริเวณทางแยก ๓. เพื่อจัดระเบียบการหยุดรถรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกที่ดำเนินการ ๔. เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางข้ามบริเวณทางแยก ๕. เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้รถจักรยานยนต์หยุดรอเลี้ยวขวาที่ทางแยกได้สะดวกขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการดูแลรักษาทางแยกสำคัญๆ ที่มีทางม้าลายที่ทางแยกและรถจักรยานยนต์หยุดรอสัญญาณไฟจราจรไม่เป็นระเบียบล้ำเส้นหยุดรถ ได้รับการแก้ไขโดยใช้รูปแบบของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มาดำเนินการ เมื่อปี 2560 จำนวน ๓๐ ทางแยก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-08)

100.00

8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรล้ำเส้นหยุดทับเครื่องหมายจราจรแผ่นทางข้าม (ม้าลาย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินการ ร้อยละ 56.46 - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนทางแยกที่ได้รับการดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 30 ทางแยกหรือปรับปรุงกายภาพ/เครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1 รายการ ผลการดำเนินการ แล้วเสร็จ - ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการดำเนินการ ร้อยละ 91.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-17)

70.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ - ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรล้ำเส้นหยุดทับเครื่องหมายจราจรแผ่นทางข้าม (ม้าลาย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 -อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนทางแยกที่ได้รับการดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 30 ทางแยกหรือปรับปรุงกายภาพ/เครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1 รายการ -อยู่ระหว่างดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.)- - ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 -อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถาม-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-08)

60.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ - ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรล้ำเส้นหยุดทับเครื่องหมายจราจรแผ่นทางข้าม (ม้าลาย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 -อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนทางแยกที่ได้รับการดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 30 ทางแยกหรือปรับปรุงกายภาพ/เครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1 รายการ -อยู่ระหว่างดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.)- - ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 -อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถาม-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-23)

50.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ - ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรล้ำเส้นหยุดทับเครื่องหมายจราจรแผ่นทางข้าม (ม้าลาย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 -อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล - ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนทางแยกที่ได้รับการดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 30 ทางแยกหรือปรับปรุงกายภาพ/เครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1 รายการ -อยู่ระหว่างดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.)- - ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 -อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถาม-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-12)

40.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-28)

30.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-11)

20.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-03)

20.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. จำนวนรถจักรยานยนต์ที่หยุดรอสัญญาณไฟจราจรล้ำเส้นหยุดทับเครื่องหมายจราจร แผ่นทางข้าม (ม้าลาย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. จำนวนทางแยกที่ได้รับการดำเนินการรักษาช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (จยย.) รอสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 30 ทางแยกหรือปรับปรุงกายภาพ/เครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 รายการ 3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการ มีความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอตัวชี้วัดโครงการเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3295

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3295

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0844

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **