ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างที่ปรึกษาประจำเพื่อสำรวจออกแบบศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 17000000-3296

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวเกศินี วรกระมล ต่อ 3121

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งจึงมีความจำเป็นจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการในหลายด้านเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และสำรวจออกแบบรายละเอียด ตามภารกิจของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หลัก ๆ ดังนี้ ๑. การพัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัย โดยเน้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะบนรางควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่ถนนและอัตราความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมุ่งลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดการสัญจรอย่างปลอดภัยมากขึ้น 2. การรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุจราจร 3. การลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยการพัฒนาส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 4. การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง โดยการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัย 5. การอำนวยความสะดวกด้วยระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร

17120200/17120200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อที่จะจ้างกลุ่มวิศวกร หรือกลุ่มผู้ชำนาญการที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่ง สำหรับทำการวิเคราะห์วางแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นบริเวณพื้นที่และพื้นที่เฉพาะจุด และระบบขนส่งมวลชน เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารได้รวดเร็ว ดังนี้ ๒.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบขนส่งสาธารณะและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของผู้รับสัมปทานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครและผู้บริหารระบบการเดินรถ ๒.๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์และเสนอโครงการที่ควรดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒.๓ เพื่อประเมินผลโครงการหรืองานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร วิเคราะห์แผนงาน วิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านจราจร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง ๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ๒.๕ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนวทางด้านกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่างๆ และแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.๖ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามที่สำนักการจราจรและขนส่งมอบหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประจำฯ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านที่มีจำนวนจำกัดมาให้คำปรึกษาและเป็นที่ปรึกษาประจำหน่วยงาน ซึ่งที่ปรึกาษาฯ มีขอบเขตของงานดังนี้ 1. รวบรวมและทบทวนเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม การจราจรและขนส่ง เพื่อให้ทราบรายละเอียดการดำเนินงาน ความสำคัญ และสถานภาพของโครงการ 2. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น งานหรือโครงการต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการในรายละเอียดพร้อมพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครของโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายละเอียดและเอกสารประกอบแบบ งานหรือโครงการต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดทำร่างข้อกำหนดงานหรือโครงการในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรและขนส่ง ที่ได้รับมอบหมาย 6. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงการสำรวจปริมาณจราจรและสถิติอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ 7. เสนอแนะและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในการควบคุม จัดการจราจร พร้อมจัดทำโครงการและประมาณการเบื้องต้น เพื่อจักได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ตามที่ได้รับมอบหมาย 8. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการจราจร โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง เพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจร การปรับปรุงกายภาพโครงข่ายถนนและทางแยกที่มีไม่เพียงพอ การปรับปรุงทางแยกที่มีความสามารถต่ำและการเสนอแนะพิจารณาจัดระบบการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย 9. จัดอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง ด้านวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 ครั้ง 10. ประเมินผลโครงการหรืองานของสำนักการจราจรและขนส่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการพร้อมทั้งวิเคราะห์แผนงาน และวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านการจราจร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมายในการดำเนินงานโครงการตามที่สำนักการจราจรและขนส่งมอบหมาย 11.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนวทางด้านกฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับสำนักการจราจรและขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย 12. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนวทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมจัดทำโครงการและประมาณการเบื้องต้น เพื่อจักได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 13. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาจราจร ตามข้อร้องเรียนของประชาชนต่อสำนักการจราจรและขนส่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย 14. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะวิธีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คือ การอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินกิจการของรัฐ ทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ซึ่งกิจการของรัฐดังกล่าวต้องเป็นกิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย หรือกิจการดังกล่าวจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15. งานอื่นๆ ตามที่สำนักการจราจรและขนส่งมอบหมาย โดยร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดให้ที่ปรึกษาต้องใช้บุคลากรหลัก เน้นหนักที่ตำแหน่งวิศวกรรมการจราจรและขนส่งส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้มีความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้การทำงานของที่ปรึกษาสนับสนุนการทำงานของสำนักการจราจรและขนส่งได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-08)

80.00

8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาประจำ ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-17)

75.00

17/8/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-08)

70.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/6/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-12)

60.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 4 ในวันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-11)

50.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-03)

45.00

3/2/2563 : ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-24)

40.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-31)

40.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติร่าง TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจรับงวดที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจรับงวดที่ 2
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงวดที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ตรวจรับงวดที่ 4
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับงวดที่ 5
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ตรวจรับงวดที่ 6
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจรับงวดที่ 7
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ตรวจรับงวดที่ 8
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ตรวจรับงวดที่ 9
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:ตรวจรับงวดที่ 10
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 15
:ตรวจรับงวดที่ 11
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 16
:ตรวจรับงวดที่ 12
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0867

ตัวชี้วัด : 12.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.8200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
81.82

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **