ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน (การวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนน) : 17000000-3298

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายประชารักษ์ ทิมา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้สนับสนุนให้จงหวัดมีคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่สืบค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในเชิงลึก สามารถวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ อันนำไปสู่่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ในการนี้ สำนักการจราจรและขนส่งในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้การดำเนินงานด้านสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน สามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17120100/17120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละกระบวนการดำเนินการสืบสวนฯ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริงและสามารถถ่ายทอดแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สังกัดหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการภาครัฐอื่น ๆ ภายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน ประกอบด้วย 1. สำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 31 คน 2. สำนักการโยธา จำนวน 10 คน 3. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 คน 4. สำนักเทศกิจ จำนวน 10 คน 5. สำนักงานเขต เขตละ 1 คน รวม 50 คน 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 89 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-13)

25.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานจัดหาวิทยากรและขออนุมัติเงินประจำงวด 2 (ค่าวัสดุ 10,000.-)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้่อไวรัสโคโรน่า (โควิค 19) อาจทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้่อไวรัสโคโรน่า (โควิค 19) อาจทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-04-27)

22.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (โควิค 19) อาจทำให้การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (โควิค 19) อาจทำให้การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-04)

20.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานจัดทำเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมจัดหาวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-13)

15.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนวิทยากร ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-20)

10.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-09)

8.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-29)

6.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลและจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอรายชื่อผู้โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปโครงการและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0865

ตัวชี้วัด : 7. จำนวนของกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **