รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

7. จำนวนของกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน : 1700-0865

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
0.0000
0 / 0
4
2.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - เห็นชอบ TOR ราคากลางแล้ว ส่งรายงานขอจ้างให้ สำนักงานเลขานุการสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการต่อไป โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน - ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมข้อมูลโครงการฯ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ในการสนับสนุนวิทยากร ประสานงานจัดทำเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมจัดหาวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ในการสนับสนุนวิทยากร และขออนุมัติเงินประจำงวด 2 (ค่าวัสดุ 10,000) -โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระงับการก่อหนี้ตามประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิลัติการหลักสูตรด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ยกลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด -อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 22-7-63 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งรายงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

งานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการที่จะแก้ไขหรือลดปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนกิจกรรม/โครงการที่มุ่งเน้นที่จะแก้ไขหรือลดปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนโครงการฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
:เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)