ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร : 17000000-3300

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นายศักดา พึ่งชื่น ต่อ 3195

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการจราจร และกำหนดกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรจำเป็นต้องดำเนินการในหลายมิติ ตั้งแต่การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร การสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทั้งปัญหาด้านกายภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงการสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีบทบาทในการดูแลพื้นที่และเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้น สำนักการจราจรและขนส่งจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรอบด้านและมีความยั่งยืน ทั้งในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งในระดับเขตและระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน รวมถึงสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการสร้างกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษความปลอดภัยทางถนนต่อไป

17120400/17120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการอำนวยการความปลอดภัยทางถนน การบริหารจัดการอำนวยความปลอดภัย รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการบริหารจัดการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อร่วมกับกรุงเทพมหานครในวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขในการลดอุบัติเหตุทางถนน - เพื่อรวบรวมประมวล บริหาร รวมถึงถ่ายทอดข้อมูลความรู้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

เป้าหมายของโครงการ

- ศึกษา ประมวล แนวคิด ข้อมูลสถิติทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวทาง กลยุทธ์ แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย - สังเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลความรู้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการอํานวยความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ - จัดงานแถลงนโยบาย แผน และผลงานการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ - จัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 60 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน - จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขต กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 65 คนรวมทั้งสิ้น 260 คน - ดําเนินการสร้างแนวร่วมภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในเขต กรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2563 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน - จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน - จัดทําคู่มือถ่ายทอดข้อมูลความรู้ในการอํานวยความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้กับสาธารณชน - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละงวด และทำการศึกษา รวบรวม ออกแบบแบบสอบถาม เก็บแบบสอบถาม วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-21)

85.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 3,616,445 บาท และได้รับอนุมัติปรับเปลี่ยนเนื้องานแล้ว อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-17)

80.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน พิจารณาปรับเปลี่ยนเนื้องานของคณะกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-15)

75.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์ติดป้ายโปสเตอร์รณรงค์ และสติ๊กเกอร์รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ปรับเปลี่ยนเนื้องานค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ศปถ.กทม. เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 และ เบิกเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-18)

60.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีหนังสือขอปรับเพิ่ม ลด เนื้องาน เนื่องจากภาวะโรคระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : ศปถ.กทม.ส่งฎีกาเบิกเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-10)

50.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.กทม.) ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-13)

45.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.แถลงข่าววันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ลานวิตอรี่พอยท์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2. จัดกิจกรรมสร้างแนวร่วมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ จุดบริการประชาชน 15 จุด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 3. จัดทำหนังสือคู่มือถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ในการอำนวยความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนสำหรับประชาชนทั่วไป 4. จัดทำสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ 5. จัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจ้าง Ebidding แล้ว ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ประมาณราคา และราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติร่าง TOR ประมาณราคา และราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง - ลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการตามสัญญา
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจรับงานเบิกจ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0866

ตัวชี้วัด : 9. สถิติการกระทำผิดกฎจราจรและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรของคนในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
85.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **