ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญ : 17000000-3339

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ศจ.กทจ.

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชมมีสถานศึกษาและสถานที่สำคัญๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถในถนนต่าง ๆ โดยถนนที่กำหนดอัตราความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ กองบังคับตำรวจจราจร โดยศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก. 02) จึงได้ขอให้สำนักการจราจรและขนส่งติดตั้งระบบกล้องตรวจจับความเร็วบนถนน(Speed Camera) ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนภารกิจ ซึ่งผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าวในการรณรงค์และการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนมีสถานศึกษาและสถานที่สำคัญๆ บนถนนสายต่าง ๆ จึงได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการจราจร การขนส่ง เครือข่ายสื่อสาร รวมถึงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วบนถนน (Speed Camera) ในบริเวณพื้นที่สถานศึกษาและสถานที่สำคัญดังกล่าว จึงเห็นปัญหาอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่รถที่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางข้าม ทำให้มีผู้บาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย จึงจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบตรวจจับความเร็วบนถนน (Speed Camera) และระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบสภาพการจราจร ข้อมูลปริมาณการจราจร (Traffic Volume Data) ประเภทยานพาหนะ (Classified Volume Data) ความหนาแน่นของจราจร (Density) ข้อมูลการขับขี่ที่เร็วเกินกว่ากำหนด (Over Speed) ข้อมูลการขับขี่ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร พร้อมการเชื่อมโยงสัญญาณข้อมูลและภาพจากระบบกล้องตรวจจับเข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร ระบบบริหารจัดการการระบบ และรายงานผลข้อมูลจราจร รวมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์ และสั่งการ ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาสภาพจราจรได้อย่างทันท่วงที

17140200/17140200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบปริมาณการขับขี่ยานพาหนะ ที่เร็วเกินกฎหมายกำหนด และการขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 2. เพื่อตรวจสอบปริมาณการจราจร ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการจราจร (Traffic Volume Data) ประเภทยานพาหนะ (Classified Volume Data) ความหนาแน่นของจราจร (Density) ข้อมูลการขับขี่ที่เร็วเกินกว่ากำหนด (Over Speed) บนช่วงของถนนที่สำคัญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ หรือความรุนแรงของอุบัติเหตุ และการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ 4. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการแก้ไขปัญหาจราจร และการบริหารจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลจราจร(Traffic Data Center) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เส้นทางตลอดจนสังคมส่วนรวม 5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และป้องปรามการกระทำผิดกฎจราจรจากที่กฎหมายกำหนดไว้ 6. เพื่อจัดตั้งศูนย์การบริหารด้านจราจรระดับสูง (High Level Traffic Analysis Center) ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งระบบประมวลผลและวิเคราะห์สภาพการจราจร โดยข้อมูลจราจรแบบ Real Time และแบบ Data Center จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรอัตโนมัติ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่การวิเคราะห์ที่ส่วนกลาง เป็นการทำงานที่นำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการจราจร (Traffic Management System)

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถตรวจสอบปริมาณการฝ่าฝืนการขับขี่ยานพาหนะที่เร็วเกินกฎหมายกำหนด และการขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ได้ 2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณการจราจร ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการจราจร (Traffic Volume Data) ประเภทยานพาหนะ (Classified Volume Data) ความหนาแน่นของจราจร (Density) ข้อมูลการขับขี่ที่เร็วเกินกว่ากำหนด (Over Speed) บนถนนสำคัญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงและการสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุลงได้ และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดการปฏิบัติเพื่อควบคุมอัตราความเร็วของผู้ขับขี่ หรือสร้างวินัยการขับขี่ในอัตราความเร็วที่กำหนด 4. มีศูนย์กลางของข้อมูลจราจร และศูนย์การบริหารด้านจราจรระดับสูง ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ศูนย์กลาง ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร โดยนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ เพื่อสามารถลดภาระการทำงานและเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูล 5. สร้างเครื่องมือและข้อมูลในการนำไปใช้เพื่อสนับสนุนมาตรการทางด้านการป้องกัน และการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านจราจร ตลอดจนการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่มีจิตสำนึกและวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร และการขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย 6. สามารถตรวจสอบ เฝ้าระวัง หรือสังเกตการณ์กวดขันวินัยผู้ขับขี่ที่ขับขี่ยานพาหนะที่เร็วเกินกฎหมายกำหนด และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

9/11/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-08-17)

77.00

17/8/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.50 (2020-06-15)

67.50

15/6/2563 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.30 (2020-05-18)

67.30

18/5/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-20)

67.00

20/4/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-03-16)

66.00

16/3/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-20)

65.00

20/2/2563 : ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจสถานที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมและทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-01-15)

62.00

15/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา 22-28-63 ลว.25 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2019-12-16)

48.00

16/12/2562 : ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2019-11-29)

46.00

29/11/2562 : เผยแพร่ TOR และร่างประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-31)

45.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0873

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรหนึ่งแสนคน

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน...รายต่อแสนคน : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกิน...รายต่อแสนคน : 85.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกิน...รายต่อแสนคน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
85.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **