ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการจราจรและขนส่ง : 17000000-3345

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิทยา แดงประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02 354 1204 ภายใน 3107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการให้ความสำคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงานที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตส่วนตัวของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามมาตรา ๓ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

17010000/17010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญกำลังใจ และมีความผูกพันกับองค์กร 2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน 3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานที่ทำงานมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. ข้าราชการและลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน 3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการรักษามาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และจัดส่งแฟ้มเอกสารหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการจราจรและขนส่ง ที่ กท 1601/1032 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-02)

90.00

2/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถราชการ ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-08)

80.00

8/6/2563 : ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานแจ้งทุกส่วนราชการทราบ และนำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-05)

70.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างประเมินผลและรวบรวมข้อมูลผลสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถราชการ ครั้งที่ 2 พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ (แบบ OCC3(63)) จัดส่งให้สำนักอนามัย ช่วงที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-10)

50.00

10/3/2563 :อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทางเพื่อความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานซ่อมแซมและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางร่วมกับผู้รับสิทธิบำรุงรักษาป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-02)

15.00

2/1/2563 : จัดทำข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 งาน และงานต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน พร้อมเวียนแจ้งข้อปฏิบัติให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ และจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถราชการ ครั้งที่ 1 พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานจัดส่งให้สำนักอนามัย ช่วงที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-02)

10.00

2/12/2562 : ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งเห็นชอบการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อนำมาจัดการลดความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน และคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 งาน และอนุมัติโครงการเพื่อพัฒนาและการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงานแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และประสานทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้รถราชการ ครั้งที่ 1 และรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานจัดส่งให้สำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : ดำเนินการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยงในปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางาน จำนวน 1 งาน และนำเรียนผอ.สจส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอยู่ระหว่างจัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน พร้อมคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยไปใช้ในหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแนวทางดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0839

ตัวชี้วัด : 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **