ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง : 17000000-3356

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

น.ส.ครองศิริ โอรัญรักษ์ โทร.3123

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เป้าหมายของโครงการ

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงานงวดที่ 7 วันที่ 15 พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-20)

75.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่ 8 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-16)

70.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบใช้งานได้ตามปกติ ตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 12 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-12)

65.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-23)

60.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจราจและขนส่ง ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ใช้งานได้ตามปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-19)

55.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการดูแล ตรวจสอบ การทำงานของโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้สามารถใช้ทำงานได้ดีดังเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-19)

50.00

11/19/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 8 พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-31)

45.00

31/10/2562 : สัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 15 ต.ค.62 ระยะเวลา 11 เดือน 16 วัน จำนวนเงิน 1,975,016.16 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและอนุมัติราคากลาง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:บันทึกข้อมูลในระบบ e-gp
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:7%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1-12
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0848

ตัวชี้วัด : 7.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 7.5 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **