ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น : 17000000-3363

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

66.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 66.00

นายฐณวัฒน์ วัฒนจรัส โทร. 3143

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมาย ทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เกิดความเท่าเทียมกันและเป็นไปตามนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางให้สะดวกเป็นการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานครให้ทัดเทียมกับเมืองชั้นนำของโลกในเรื่องการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-03-25)

66.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-31)

29.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตามแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมรายละเอียดขัอมูลเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:15%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:30%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0858

ตัวชี้วัด : 25. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **