ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง พื้นที่เขตหลักสี่ เขตห้วยขวาง - ถนนงามวงศ์งาน หน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ - สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เขตหลักสี่ - ถนนประชาอุทิศ แยกประชาอุทิศ - แยกประชาธรรม เขตห้วยขวาง : 17000000-3377

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายนพศิลป์ ปัญจมา โทร. 3161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ในการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจรบริเวณ ทางแยก ทางข้าม ช่องทางเดินรถสลับทิศทาง และจุดอันตราย ได้ตรวจสอบพบว่าสถานีตำรวจนครบาล วังทองหลาง สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ได้ประสานขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง โดยในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ติดตั้งในถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกประชาอุทิศ – แยกประชาธรรม สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และสำนักงานเทศบาลนนทบุรี ประสานขอให้ติดตั้งในถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่สถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ – สะพานข้ามทางแยกพงษ์เพชร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการให้มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทางรับจากการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทางของสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ที่ติดตั้งตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการถนนรัตนาธิเบศร์ - สะพานข้ามแยกแคราย - ถนนงามวงศ์วาน และกรุงเทพมหานครติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทางจากสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เบี่ยงเข้าช่องทางปกติหน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ ถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งกรุงเทพมหานคร) พื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ต้องดำเนินการติดตั้งเองตามความรับผิดชอบนั้น เพื่อการควบคุมการจราจร จัดระเบียบการจราจร อำนวยความสะดวก ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการจัดการเดินรถสลับทิศทาง จากปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจร และทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาด้านการจราจรเพื่อความสุขของคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีต่อประชาชน และทำให้การควบคุมและ จัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบควบคุมการจราจร 3.2 ลดภาระและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมการจราจร 3.3 ช่วยลดการแย่งช่องทางเดินรถและปัญหาอุบัติเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง จากสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เบี่ยงเข้าช่องทางปกติหน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ ถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งกรุงเทพมหานคร)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-29)

60.00

29/09/2563 : ลงนามในสัญญาฯจ้างก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง พื้นที่เขตหลักสี่ เขตห้วยขวาง - ถนนงามวงศ์งาน หน้าสถานีน้ำมันคาลเท็กซ์ - สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เขตหลักสี่ - ถนนประชาอุทิศ แยกประชาอุทิศ - แยกประชาธรรม เขตห้วยขวาง เลขที่สัญญา 22-50-63 ลงนามในสัญญาวันที่ 29 ก.ย 63 ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน ครบกำหนด วันที่ 7 ม.ค 64

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-23)

50.00

23/09/2563 : ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-19)

50.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้ที่มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0855

ตัวชี้วัด : 5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
56.00

85 / 100
4
67.50

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **