รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน : 1700-0855

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
56.00
85.0000
85 / 100
4
67.50
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการรายงานขอจ้าง เพื่อดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขึ้นตอนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการขึ้นตอนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง -ดำเนินการตามสัญญาฯ -ดำเนินการตรวจรับงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 2 โครงการ -ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด 6 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

หหหหห

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ฟฟฟฟฟ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฟฟฟฟฟฟ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
:เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)