ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) ความยาว 1,000 เมตร พื้นที่พระนครธนบุรี : 17000000-3384

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจักรพงษ์ เทียนพิทักษ์ 0 2354 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรในถนน เกิดจากการขับรถเร็วและออกนอกทางโค้งข้ามเกาะกลางไปชนรถที่วิ่งสวนทาง หรือปีนขึ้นขอบทางชนคนเดินเท้า เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ข้างทาง ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวส่วนใหญ่จะเกิดในเวลากลางคืน และเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก จากการสำรวจพบว่าถนนในเขตกรุงเทพมหานครหลายสายมีสภาพเป็นทางโค้ง แม้จะได้มีป้ายและเครื่องหมายเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ระมัดระวังในการขับรถแล้วแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่เนือง ๆ จึงจำเป็นต้องป้องกันเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเกิดจากปัญหาการจราจรติดขัดและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนน สืบเนื่องมาจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ และความประมาทของประชาชนในการเดินข้ามถนน ถึงแม้หน่วยงานทางราชการได้พยายามอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยต่าง ๆ ให้แล้วก็ตาม อาทิเช่น การตีเส้นทางข้าม (ม้าลาย) พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟประกอบทางข้าม ไฟฟ้าส่องสว่าง และที่สำคัญคือสะพานคนเดินข้ามถนน แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการขับรถเร็วออกนอกทางโค้ง 2. เพื่อลดอุบัติเหตุความรุนแรงและความสูญเสียอันอาจเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์วิ่งออกนอกทางโค้ง 3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการข้ามถนนให้ตรงจุดที่ทางราชการกำหนดไว้ให้ 4. เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจราจร 6. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน และลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความยาว 1,000 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดตั้งการ์เรลของผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-08)

60.00

8/4/2563 : ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 สัญญาเลขที่ 22 - 21 - 63 อยู่ระหว่างผุ้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวด เพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

13/1/2563 อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท คลีโนซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงิน 2,187,000 บาท 25/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-20)

50.00

24 ธันวาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจ้าง 7 มกราคม 2563 พิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ได้ดำเนินการจัด TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินงบประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0854

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

95 / 100
4
87.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **