ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งลูกแก้วเตือนแบบไฟกะพริบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 2,000 ลูก พื้นที่พระนครเหนือ : 17000000-3386

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจักษ์กฤษณ์ จันทรสอน 0 2354 1219 (3140)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการกลับรถในบริเวณจุดกลับรถช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจมีทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเท่ากับช่วงเวลากลางวันเนื่องจากไม่มีจุดสังเกต ทำให้เมื่อมาถึงจุดที่ต้องการกลับรถจึงต้องลดความเร็วอย่างกะทันหัน เป็นผลทำให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจร และเกิดอุบัติเหตุจากการชนท้ายกันบ่อยครั้ง จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนนที่พบเห็นอย่างปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนและช่วงเวลาฝนตกหนัก ประกอบกับปัจจุบันมีการเปิดจุดกลับรถใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นและพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงแบบไฟกะพริบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวจราจรบริเวณเกาะกลางที่เป็นจุดกลับรถ เพื่อเป็นการเตือนให้กับผู้ใช้รถได้ทราบและเพิ่มความระมัดระวังก่อนถึงจุดกลับรถ ซึ่งจะลดปัญหาการชะลอตัวของรถทางตรงและปัญหาอุบัติเหตุการชนท้ายดังกล่าว

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 2. เพื่อช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุการจราจร 3. เพื่อการลดความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งลูกแก้วเตือนแบบไฟกะพริบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 2,000 ลูก พื้นที่พระนครเหนือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-04-23)

66.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง พรก.ฉุกเฉิน อาจทำงานได้ไม่สะดวก

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-01-31)

43.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยื้นเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขอรายงานจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3386

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3386

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0854

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 87.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

95 / 100
4
87.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **