ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 17000000-3390

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

โทร.3153

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค เป็นศูนย์รวมในการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาโดยมีสถานศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสังกัดจำนวน 436 แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 158 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 789 แห่ง รวมทั้งสิ้น1,383 แห่ง มีทางข้าม(ม้าลาย)จำนวน 1,112 ทางข้าม บริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดเป็นพื้นที่เสี่ยง มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถใช้ถนนและการเดินทางที่เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น เกิดจากการจราจรคับคั่ง เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ เกิดจากเครื่องหมายและสัญญาณจราจรไม่ชัดเจนขาดงบประมาณในการบำรุงรักษา ทางข้ามถนนมีลักษณะไม่ปลอดภัย การฝ่าฝืนกฎจราจร การใช้ความเร็วรถเกินกฎหมายกำหนดและไม่ปลอดภัย ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมีโอกาสเกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่าการใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านย่านชุมชนหรือโรงเรียนต่างๆ ประการสำคัญคือ ผู้ใช้ทางมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจต่ำ เช่น เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ที่ไม่สามารถอ่านสภาพการจราจรและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆจากการจราจรบนถนนได้เลย โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนที่เป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรเนื่องจากมีปริมาณการสัญจรที่คับคั่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยต่อการสัญจรทางถนน ต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุง เครื่องหมาย สัญญา และอุปกรณ์ด้านจราจรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษสำหรับการป้องกัน เสริมความปลอดภัยให้กับเยาวชนเพื่อมิให้เป็นเหยื่อของการเกิดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งตรงกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุและเยาวชนเป็นกรณีพิเศษในทุกด้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกรุงเทพมหานคร

17130400/17130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ 2 เพื่อเพิ่มระดับความระมัดระวังให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ผ่านบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน 3 เพื่อยับยั้งการจราจร (Traffic Calming) บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน 4 เพื่อลดขนาดของอุบัติเหตุจราจรบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

การดำเนินการโครงการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนในพื้นที่ กทม. กำหนดเป้าหมายโดยคัดเลือกทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนที่มีการสัญจรคับคั่ง มีปริมาณการใช้ทางข้ามจำนวนมากโดยเฉพาะในชั่งโมงเร่งด่วน หรือเป็นจุดเสี่ยงอันตรายจากการจราจร มาดำเนินการเพิ่มความปลอดภัยในปี 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผู้รับจ้างส่งาน 5 มีนาคม 63 กรรมการตรวจรับงาน 20 มีนาคม 63 กรรมการรายงานผลการตรวจรับ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-23)

80.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-28)

75.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-25)

65.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0831

ตัวชี้วัด : 6. (2) ความสำเร็จของการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

85 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **