ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม 11 แห่ง : 17000000-3395

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายไพโรจน์ สุวรรณมานพ โทร. 3161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้จัดทำทางข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถข้ามถนนในพื้นที่ที่กำหนดให้ เป็นการควบคุมและจัดระเบียบการจราจร แต่เนื่องจากปัญหาคนเดินข้ามถนนสามารถเดินข้ามถนนได้ตลอดเวลา และผู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามถนน จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรชะลอตัวติดขัด มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนมากขึ้น ดังนั้น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม ซึ่งเป็นสัญญาณไฟจราจรประเภทบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร และคนข้ามถนนสามารถรอข้ามถนนร่วมกันเป็นกลุ่มทำให้สามารถข้ามถนนในคราวเดียวกัน ลดจำนวนครั้งในการหยุดรถให้คนข้ามถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และคนเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย จึงได้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามในตำแหน่งที่มีคนข้ามถนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ได้ ให้ความเห็นว่าสมควรติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกระดับ เช่น ผู้พิการ คนชรา เด็ก สตรีมีครรภ์ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สามารถเดินทางไปประกอบภารกิจประจำวันได้อย่างปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามที่บดบังทัศนียภาพของเมือง

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในการข้ามถนน - ลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้าม ชนิดกดปุ่ม 11 แห่ง - บริเวณทางข้ามปากซอยสังฆประชา ถนนฉลองกรุง - บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนวิทยานนท์ ถนนราษฎร์พัฒนา - บริเวณทางข้ามหน้าหมู่บ้านมหาดไทย 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 - บริเวณทางข้ามถนนพุทธมณฑล สาย 1 - ถนนอินทราวาส - ถนนบางระมาด - บริเวณทางข้ามหน้าตลาดพิบูลวิทย์ 6 ถนนเอกชัย - บริเวณทางข้ามปากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 65 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - บริเวณทางข้ามใกล้การไฟฟ้าชิดลม ถนนชิดลม - บริเวณทางข้ามหน้าตลาดประชานิเวศ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ - บริเวณทางข้ามหน้า รพ.การุณรัศมิ์ ถนนเลียบวารี - บริเวณทางข้ามหน้า สน.ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 - บริเวณทางข้ามปากซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-23)

50.00

23/09/2563 : ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-19)

50.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดชื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้ที่มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0855

ตัวชี้วัด : 5. ความสำเร็จของการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรตามแผนงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
56.00

85 / 100
4
67.50

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **