ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจรในพื้นที่ธนบุรี : 17000000-3409

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจักรพงษ์ เทียนพิทักษ์ 0 2354 1220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการจราจรในท้องถนนสัญจรร่วมกัน มีทั้งประชาชนเดินเท้าและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุปัญหาการจราจร ซึ่งสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจาการฝ่าฝืนข้ามถนนนอกจุดทางข้ามและจากการเดินรุกล้ำผิวจราจรของผู้สัญจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง จึงได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจร ประเภทต่างๆ เช่นรั้วเหล็กกันคนข้ามถนน ราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) ฯลฯ เพื่อจัดระเบียบการจราจร และควบคุมประชาชนมิให้ฝ่าฝืนข้ามถนนนอกจุดทางข้าม เป็นการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจร ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดความเสื่อมโทรม ชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันความเสียหาย และทำให้ทัศนียภาพของเมืองสวยงาม เป็นเมืองหน้าอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเป็นการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ 3.2 เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจร อันเนื่องมาจากการใช้งานนาน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการจราจร ที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ธนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู๋ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-26)

90.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ความปลอดภัยตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

15/1/2563 : อนุมัติจ้าง บริษัท ป.ปกรณ์ (1992) จำกัด ในวงเงิน 869,000 บาท 25/2/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-20)

50.00

9 มกราคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาเอกสารของผู้เสนอดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-25)

8.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินงบประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3409

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3409

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0849

ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.36

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
86.15

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **