ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 11 พื้นที่กรุงเทพใต้ 3 เส้นทาง (ม.2.1.1.2.2) : 17000000-3416

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

67.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 67.00

นายสนั่น น้อยโสภา โทร 3180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

เป้าหมายของโครงการ

นำสายสื่อสารของ สจส. ลงดินถนนสาธร เจริญราษฎร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-16)

67.00

16/6/2563 : ช้ากว่าแผน 11.40 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.63 (2020-05-20)

63.63

20/5/2563 :ช้ากว่าแผน 7.14 % ปัญหา/อุปสรรค -พรก. รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ 1.แบบ Shop drawing อนุมัติเรียบร้อยแล้ว (17 มีนาคม 63) 2.งานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนเจริญราษฎร์ เหลืองานตัดทางผายทางขึ้น-ลงทางด่วน 3 จุด ประสานกับการทางพิเศษในการอนุญาตใช้พื้นที่ 3.เริ่มงานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนสาทร พร้อมประสานงานหน่วยงานนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.66 (2020-04-28)

58.66

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อร้อยสายใต้บาทวิถี และก่อสร้าบ่อพักสายสื่อสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.33 (2020-03-30)

57.33

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.สำรวจจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 2.จัดทำแบบ Shop drawing เรียบร้อยแล้ว 3.นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม น.เรียบร้อยแล้ว 4.-ผอ.กทจ.เห็นชอบแบบ Shop drawing แล้ว 5.-จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-03-12)

54.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.สำรวจจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 2.จัดทำแบบ Shop drawing เรียบร้อยแล้ว 3.ส่งจดหมายเพื่อเข้าไปนำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. 4.-ส่งแบบ Shop drawing ให้สำนักการจราจรและขนส่งพิจารณา รออนุมัติแบบ 5.-จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินงาน ช้ากว่าแผน 1.34 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-26)

52.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ และการจัดทำแบบ Shop drawing

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-02-07)

51.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : ขั้นตอนเซ็นสัญญาผู้รับจ้างแล้ว สัญญาเลขที่ 22 -30 -63 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้รับจ้าง บริษัทมัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-18)

4.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้ว่าจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้ว่าจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้ว่าจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3416

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3416

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0832

ตัวชี้วัด : 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 350.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.50

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **