ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มที่ 11 พื้นที่กรุงเทพใต้ 3 เส้นทาง (ม.2.1.1.2.2) : 17000000-3416

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

51.15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 51.15

นายสนั่น น้อยโสภา โทร 3180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

เป้าหมายของโครงการ

นำสายสื่อสารของ สจส. ลงดินถนนสาธร เจริญราษฎร์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.15 (2020-10-15)

51.15

15/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ช้ากว่าแผน 15.78 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-09-15)

51.00

15/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนช้ากว่าแผน 9.38 % ปัญหา/อุปสรรค - ( ส่งงานงวดที่ 1 เส้นถนนสาทร และถนนเจริญราษฎร์ 31 กรกฎาคม 63) รายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้ว 1.เริ่มงานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนสาทร ** เส้นสาทร : ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 63 หยุดงานขุดทั้งหมด เพื่อแก้ไขงานร้องเรียนและเก็บงานที่ขุดไปแล้วให้เรียบร้อยก่อน จะให้เริ่มงานขุดอีกครั้ง วันที่ 17 มิถุนายน 63** 2.ตัดทางผายตามจุดที่ได้รับอนุญาต 3.แก้ไขงานร้องเรียน และเก็บความเรียบร้อยงานเส้นสาทร 4. ถนนสาทร เก็บความเรียบร้อยกระเบื้องงานเส้นสาทร 5. ถ.สาทร เหลือตรงซ.สาทร 9-11 ( BTSให้ทำวันที่11-12/07/63 ) เข้างานไม่ได้ต้องเลื่อนเนื่องจากCATดันท่อลอด อยู่ระหว่างประสานงานขอวันเข้าดำเนินงาน 6.ถ.สาทร เหลือตรงซ.สาทร 9-11 เข้าดำเนินงานได้แล้ว ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค.63 7.ติดตั้งตู้ระบบตู้ Distribution cabinet routing เส้นทางสาทรแล้วจำนวน 5 ตู้ 8.งานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนเจริญราษฎร์ เหลืองานตัดทางผายทางขึ้น-ลงทางด่วน 3 จุด รอการทางพิเศษอนุญาต 9.ติดตั้งตู้ระบบตู้ Distribution cabinet routing เส้นทางสาทรแล้วจำนวน 9 ตู้ 10.เริ่มงานติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ขนาด 72 Core.และขนาด 24Core. 11.ส่งหนังสือส่งมอบงาน วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 12.เตรียมงานขุดเส้นทาง ถนนชิดลม อยู่ระหว่างประสานงานโยธาและเขตเพื่อเข้าสำรวจหน้างานก่อนดำเนินงาน 13.ติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ขนาด 24 Core. เชื่อมต่อกับจุดติดตั้งกล้องเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.90 (2020-08-17)

50.90

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ช้ากว่าแผน 13.04%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.80 (2020-07-13)

50.80

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.แบบ Shop drawing อนุมัติเรียบร้อยแล้ว (17 มีนาคม 63) 2.งานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนเจริญราษฎร์ เหลืองานตัดทางผายทางขึ้น-ลงทางด่วน 3 จุด รอการทางพิเศษอนุญาต 3.รอ กทพ.อนุญาตให้ดันท่อลอด เส้นเจริญราษฏร์ 4.เริ่มงานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนสาทร ** เส้นสาทร : ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 63 หยุดงานขุดทั้งหมด เพื่อแก้ไขงานร้องเรียนและเก็บงานที่ขุดไปแล้วให้เรียบร้อยก่อน จะให้เริ่มงานขุดอีกครั้ง วันที่ 17 มิถุนายน 63** 5.ตัดทางผายตามจุดที่ได้รับอนุญาต 6.แก้ไขงานร้องเรียน และเก็บความเรียบร้อยงานเส้นสาทร 7. ถนนสาทร เก็บความเรียบร้อยกระเบื้องงานเส้นสาทร 8. ถ.สาทร เหลือตรงซ.สาทร 9-11 ( BTSให้ทำวันที่11-12/07/63 ) เข้างานไม่ได้ต้องเลื่อนเนื่องจากCATดันท่อลอด อยู่ระหว่างประสานงานขอวันเข้าดำเนินงาน ช้ากว่าแผน16.73%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.80 (2020-06-16)

50.80

16/6/2563 : ช้ากว่าแผน 11.40 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.70 (2020-05-20)

50.70

20/5/2563 :ช้ากว่าแผน 7.14 % ปัญหา/อุปสรรค -พรก. รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ 1.แบบ Shop drawing อนุมัติเรียบร้อยแล้ว (17 มีนาคม 63) 2.งานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนเจริญราษฎร์ เหลืองานตัดทางผายทางขึ้น-ลงทางด่วน 3 จุด ประสานกับการทางพิเศษในการอนุญาตใช้พื้นที่ 3.เริ่มงานขุดวางท่อ และบ่อพัก ถนนสาทร พร้อมประสานงานหน่วยงานนอก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.60 (2020-04-28)

50.60

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างวางท่อร้อยสายใต้บาทวิถี และก่อสร้าบ่อพักสายสื่อสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.40 (2020-03-30)

50.40

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.สำรวจจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 2.จัดทำแบบ Shop drawing เรียบร้อยแล้ว 3.นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม น.เรียบร้อยแล้ว 4.-ผอ.กทจ.เห็นชอบแบบ Shop drawing แล้ว 5.-จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.30 (2020-03-12)

50.30

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.สำรวจจุดติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 2.จัดทำแบบ Shop drawing เรียบร้อยแล้ว 3.ส่งจดหมายเพื่อเข้าไปนำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. 4.-ส่งแบบ Shop drawing ให้สำนักการจราจรและขนส่งพิจารณา รออนุมัติแบบ 5.-จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินงาน ช้ากว่าแผน 1.34 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.20 (2020-02-26)

50.20

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ และการจัดทำแบบ Shop drawing

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.10 (2020-02-07)

50.10

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-07)

50.00

7/1/2563 : ขั้นตอนเซ็นสัญญาผู้รับจ้างแล้ว สัญญาเลขที่ 22 -30 -63 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้รับจ้าง บริษัทมัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-18)

4.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้ว่าจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-29)

2.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้ว่าจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้ว่าจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3416

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3416

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0832

ตัวชี้วัด : 11(3) ความยาวของระยะทางที่ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน

ค่าเป้าหมาย กิโลเมตร : 350.0000

ผลงานที่ทำได้ กิโลเมตร : 13.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิโลเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
12.50

90 / 100
4
13.70

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **