ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 17000000-3421

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายมนตรี หนูทองอินทร์ โทร.3157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเป็นเครื่องหมายจราจรที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดระบบการจราจรในถนนสายต่างๆ ทำให้การจราจรคล่องตัว ลดการทำผิดกฎหมายจราจร เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัย ลดปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ คนเดินเท้าจะได้ข้ามถนนอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัยตามตำแหน่งทางข้ามที่กำหนด เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางยังเป็นสิ่งที่แสดงความเจริญของท้องถิ่น ความสวยงามของพื้นทางและเป็นการสร้างระเบียบวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยระบบการจราจรต่างๆในถนน แต่ละสายโดยเฉพาะบริเวณทางแยก ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามปริมาณรถยนต์และทิศทางของรถยนต์ที่วิ่งผ่านทางแยก การทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางจะเป็นการเตือนให้ผู้ขับรถยนต์ไม่ทำผิดกฎหมายจราจร เพื่อช่วยระบายปริมาณรถยนต์ที่ผ่านทางแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำเครื่องหมายบนพื้นทางเป็นการลงทุนต่ำแต่มีผลตอบแทนสูง เช่นลดความสูญเสียเชื้อเพลิง ลดอุบัติเหตุและปัญหาจราจร ลดเวลาการเดินทาง ละลดปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นต้น

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อจัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็ว 3.1.2 เพื่อลดอุบัติเหตุและลดปัญหาการจราจร 3.1.3 เพื่อความสะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน 3.1.4 เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถควบคุมผู้ขับขี่ยวดยาน และประชาชนที่ใช้ถนนให้ใช้ช่องทางที่ ถูกต้องและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จตามสัญญา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-21)

80.00

21/09/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-18)

75.00

18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-23)

70.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-23-63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-26)

60.00

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ 22-23-63 ลงวันที่ 30 มีนาคม 63 ครบกำหนด 25 พฤศจิกายน 63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-23)

25.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : เห็นชอบราคากลาง 19 ธันวา 62 อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งฝ่ายบริหาร หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
50.30

0 / 0
4
68.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **