ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพใต้ 8 ทางแยก : 17000000-3431

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายพรพระวาสน์ แย้มประเสริฐ โทร. 3161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่ในการจัดหา ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุง รักษาระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก ทางข้าม ช่องทางเดินรถสลับทิศทาง และจุดอันตราย ซึ่งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรบางแห่งได้ผ่านการใช้งาน มานาน ทำให้ระบบการทำงานเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และบางพื้นที่มีการรื้อย้ายอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรหลบแนวโครงการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างปรับปรุงทางยกระดับ หรือขยายผิวจราจร หรือการขุดผิวจราจรและทางเท้าเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสัญญาณไฟจราจรทั้งสิ้น หรือทำให้ตำแหน่งอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องเหมาะสมกับกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ระบบสัญญาณไฟจราจรชำรุด ขัดข้องบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมบริหารจัดการจราจร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการเข้าดำเนินการจัดซ่อมอาจจะล่าช้ากว่าปกติตามสภาพการจราจรที่ติดขัด จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา มีสอดคล้องเหมาะสมกับกายภาพ และเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยก - ลดปัญหาอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรใช้ทาง

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพใต้ 8 ทางแยก - บริเวณทางแยกเพลินจิต - บริเวณทางแยกจุฬา 12 - บริเวณทางแยกกรมศุลกากร - บริเวณทางแยกบางกะปิ - บริเวณทางแยกสาทร - พิพัฒน์ - บริเวณทางแยกสี่พระยา - มหานคร - บริเวณทางแยกบรรทัดทอง - จุฬา 12 - บริเวณทางแยกถาวรธวัช

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-29)

60.00

29/09/2563 : ลงนามในสัญญาฯ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่กรุงเทพใต้ 8 ทางแยก เลขที่สัญญา 22-43-63 ลงนามในสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ครบกำหนด 28 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-23)

50.00

23/09/2563 : ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-19)

50.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-31)

30.00

2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จักทำ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้ที่มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
50.30

0 / 0
4
68.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **