ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง : 17000000-3437

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

48.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 48.00

นางสาวปนัดดา เกษศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร.3107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่งสินค้าและมวลชน พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจสำคัญของสำนักการจราจรและขนส่ง ให้ประชาชนได้รับทราบ จึงได้จัดทำวารสารสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่งของ กรุงเทพมหานคร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

17010000/17010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดพิมพ์วารสาร จำนวน 2 ฉบับ (ทุกรอบ 5 เดือน) ครั้งละ 4,500 เล่ม รวม 9,000 เล่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้ไขรูปแบบและเนื้อหาโดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการวารสารฯ (รอบสุดท้าย) ก่อนอนุมัติจัดพิมพ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-03-02)

42.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้ไขการออกแบบครั้งที่ 1 (Draf 1) กับบริษัทฯ เพื่อให้วารสารมีความน่าสนใจ สวยงาม และทันสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-07)

37.00

2020-2-7 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-06)

35.00

6/2/2563 : ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลและภาพถ่ายประกอบการจัดทำวารสารเรียบร้อยแล้ว ยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน การค้นคว้าข้อมูลและจัดหาภาพประกอบจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างวารสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-02)

15.00

2019-12-2 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการายงานขอจ้าง และรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและประมาณราคาแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำร่างขอบเขตของงานและประมาณราคา
:25%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :15/11/2019
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
:25%
เริ่มต้น :18/11/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 3
:จัดทำวารสารฉบับที่ 1 จัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
:25%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :15/05/2020
ขั้นตอน 4
:จัดทำวารสารฉบับที่ 2 จัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ และเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย
:25%
เริ่มต้น :18/05/2020
สิ้นสุด :15/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3437

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3437

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 38.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **